Технологія сучасного заняття

Види навчальних занять
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ

І. Організаційна діяльність  викладача на занятті і його особисті якості:

 • Ступінь обладнання заняття ТЗН, наочними посібникамиі ефективність їхвикористання на занятті;
 • Використання психологічнихі гігієнічних вимог по організації заняття (зміна видів діяльності на занятті, врахування індивідуальних і психологічних особливостей студентів при формуванні знань, уміньі навичок і їх перевірці і т.п.).
 • Наявність зворотного зв’язку на уроці і його рівень;
 • Знання предмету викладачем і рівень його педагогічної майстерності;
 • Мова викладача (темп, дикція, інтенсивність, обраність, емоційність, точність використанняспеціальноїтермінології);
 • Педагогічна культура, такт і зовнішній вигляд викладача на занятті;
 • Раціональність використання часу заняття;
 • Виконання правил охорони праці і техніки безпеки на уроці.

ІІ. Дидактична діяльність викладача:

 • Врахування на занятті принципів дидактики (науковості навчання;
 • систематичності і послідовності, міцності і глибини знань;
 • індивідуалізація процесу навчання;
 • поступності; зв’язку навчання з життя, з практикою);
 • Ступінь досягнення головної дидактичної мети заняття;
 • Оптимальність методів навчання, їх відповідність логіці заняття, віку і розвитку студентів (використання елементів проблемності на занятті, дискусійності і т.п.).
 • Ефективність контролю за знаннямстудентів на занятті і об’єктивність їх оцінки;
 • Об’єм домашнього завдання і методика доведення його до студентів.

ІІІ. Виховна діяльність:

 • Виховання особистості студента;
 • Як розв’язувались завдання морального виховання студентів на уроці;
 • Ефективність формування трудових навиків студентів в процесі заняття;
 • Економічне виховання;
 • Виховання потреби розумової праці у студентів на занятті;
 • Виховання завданьфізичного і гігієнічного виховання студентів;
 • Ступінь естетичного впливу заняття на студентів;
 • Наскільки правильно і ефективно використовував викладач зв’язок з життям, з практикою при виконанні виховних завдань в ходізаняття;
 • Ступінь використання викладачемвиховних можливостей оцінки (стимулюючої ролі оцінки);
 • Позиція викладача по відношенню до студентів (зацікавлена чи нейтральна) стиль педагогічного керівництва студентами на занятті (автори тарний, демократичний, ліберальний), ступінь виховного впливу на студентівособи педагога в цілому, виховне значення організації заняття, методів навчання і виховання, використовуваних викладачем.

IV. Діяльність студентів на занятті:

 • Ступінь активності і рівень працездатності студентів на занятті;
 • Інтерес студентів на занятті;
 • Наявність у студентів навичок самостійної роботиі її рівень;
 • уміння студентів при відповіді самостійно виділяти головне в матеріалі заняття;
 • уміння планувати відповіді, хід  розв’язку задачі і т.д.
 • уміння аналізувати і оцінювати результати своєї діяльності;
 • рівень розвитку мови.
 • Темп навчальної діяльності студентів на занятті і рівень сформованості у них навиків такої діяльності;
 • Рівень культури праці студентів на заняттіі ступінь сформованості навиків роботи в зошиті;
 • на класні дошці, з приладами, наочними посібниками;
 • Рівень організованості і ступінь дисциплінованості студентів на занятті їх стиль, відношення до викладача і один до одного;
 • Зовнішній вигляд студентів на занятті.

 

  

 

План заняття
СХЕМА АНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ

При аналізі та оцінці якості проведення заняття необхідно врахо­вувати:

1. Організацію та планування заняття.

 • 1.1. Визначення  типу   заняття   та   методи   його   проведення   з урахуванням почасових затрат.
 • 1.2. Постановка цілей, визначення посібників та технічні засоби навчання (ТЗН).

2. Методичну організацію заняття.

 • 2.1. Наявність   плану   заняття,   його   стан   і   відповідність   до кваліфікаційної характеристики та навчальної програми.
 • 2.2. Психологічні та гігієнічні умови проведення заняття.
 • 2.3. Поведінка викладача, якість та темп мови, емоційність.
 • 2.4. Раціональне використання навчального часу на занняті.
 • 2.5. Використання ефективних методів навчання (проблемність, використання професійного досвіду, художньої літератури, ситуаційних задач, тощо).
 • 2.6. Наявність навчально-методичного комплексу заняття.

3. Форми та методи контролю знань.

 • 3.1. Форми вихідного рівня знань з використанням інтеграційних зв'язків з базовими дисциплінами.
 • 3.2. Рівень складності контрольних завдань (І, II, III).
 • 3.3. Форми проведення контролю кінцевого рівня знань (рольова-
 • ділова гра, діагностичний алгоритм, багатоступеневі проблемні ситуації, програмований контроль тощо).

4.     Самостійну роботу студентів на занятті.

 • 4.1. Форми  самостійної роботи та її методичне забезпечення (інструкції, схеми, алгоритм тощо).
 • 4.2. Позаудиторна самостійна робота (планування її, забезпечення студентів орієнтовно методичною документацією).
 • 4.3. Засоби  поточного   контролю   знань,  набутих  студентами самостійно.

5. Виховну діяльність викладача на занятті.

 • 5.1. Формування   професійно-важливих якостей  (особистісного виховання, національної гідності, професійної відповідальності тощо).

6.     Діяльність студентів на занятті.

 • 6.1. Ступінь активності.
 • 6.2. Наявність навичок до самостійної роботи: вміння аналізувати та виділяти головне, оцінювати свою діяльність і своїх колег.
 • 6.3. Міра розумового навантаження.
 • 6.4. Рівень та стійкість уваги.
 • 6.5. Засоби забезпечення спілкування "викладач-студент", "студент-студент", "викладач-студенти аудиторії".

7. Підсумки заняття.

 • 7.1. Підсумки (акцентувати увагу, що вдалось на занятті, що ні).
 • 7.2. Оцінка знань групи і кожного студента та їх обгрунтування.
 • 7.3. Підсумки організації проведення заняття (готовність студентів, активність, дисциплінованість, успіхи та прорахунки).
 • 7.4. Домашні завдання (як і чому робиться акцент на виконання домашнього завдання).
 • 7.5. Активізація професійної важливості запропонованого завдання.

Аналіз та описування ходу заняття залежить від мети відвідування. схема аналізу заняття.doc

Формування мети заняття

Мета навчального заняття передбачає реалізацію трьох функцій: освітньої, розвиваючої та виховної.

 • Освітня функція.

Контроль навчальних досягнень студентів: провести контроль знань; перевірити рівень засвоєння знань; установити взаємозв'язок, залежність, рівень знань.

Лабораторні заняття: експериментально підтвердити теоретичні положення; набути навички роботи з лабораторним обладнанням, приладами; оволодіти методикою експериментальних досліджень.

Практичні заняття: сформувати навички в техніці виконання; навчити новому способу дії; оволодіти навичками; відпрацювати навички, прийоми; сформувати професійні уміння; засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навички; сформувати чітке уявлення про послідовність; закріпити відомі способи дій; сформувати уміння застосовувати знання в комплексі; залучити до творчої діяльності.

Семінарські заняття: систематизувати та поглибити знання за темою, розділом; узагальнити закон; поглибити уявлення, сутність; залучити до аналітичної діяльності; залучити до творчої діяльності; поглибити знання; розширити знання, сферу, область; завершити формування, дослідження, вивчення; залучити до самостійного оперативного рішення, завершити вивчення. Покликана забезпечити засвоєння студентами наукових знань, формування вмінь і навичок

Лекційні заняття: оволодіти знаниями; засвоїти властивості, закони; усвідомити значення, роль; засвоїти особливості; ознайомитися з принципами організації, дій, улаштування, змістом; засвоїти інформацію; сформулювати поняття, уявлення; систематизувати знання; розширити знання, сферу, область; узагальнити знання, новий матеріал; закріпити знання, новий матеріал;

 • Розвивальна функція.

Передбачає розвиток студентів у процесі навчання. Розвиваюче навчання сприяє розвиткові мислення, формуванню волі, емоційно-почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів і здібностей. Розвивати: творчі здібності, фізичні якості, відчуття, сприймання, пам'ять, уяву, уявлення, мислення, мовлення, увагу, почуття, волю.

 • Виховна функція.

Передбачає формування таких моральних якостей, як почуття обов’язку, відповідальності, дружби, колективізму, доброти, гуманізму, активної позиції щодо навчання і життя взагалі, вміння планувати свою роботу, контролювати себе, раціонально використовувати час, виховувати почуття гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості, поваги; прививати культурну поведінку; сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок; формувати відповідальне ставлення до…; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримати нові знання самостійно; сприяти формуванню правової грамотності; виховувати професійні риси, почуття відповідальності; удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість); формувати прагнення до раціонального виконання трудових дій; формувати моральні переконання і моральні почуття: гуманізму, поваги до особистості, національної гідності, добра, чуйності; формувати навички турботи про своє здоров’я, культуру побуту; формувати вміння і навички розумової праці, виховання почуття потреби праці взагалі й почуття бережливого ставлення до результатів праці інших; формування почуттів прекрасного, вміння відрізняти прекрасне від потворного; виховання бажання творити.