Студентське життя

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою конференцією студентів ВСП ТЕФК БНАУ

 

від “16”жовтня 2018 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ"

/підписано/ Л.П. Лендрик

“18”жовтня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про вибори Голови та членів  студентського парламенту

ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського національного аграрного університету"

(внесено зміни 30.08.2020 р. протокол засідання студентського парламенту №1)

 

Дане положення визначає основні засади, організацію і порядок проведення в коледжі виборів Голови та членів студентського парламенту.

 

1.  Загальні положення

1.1. Організація і проведення виборів в коледжі регулюється Конституцією України, Законом «Про вищу освіту», Положенням «Про ВСП "Технолого-економічний фахвоий коледж БНАУ», Положенням «Про студентське самоврядування в ВСП "Технолого - економічномий фаховий коледж Білоцерківського НАУ» та даним Положенням.

1.2.Чергові вибори Голови та членів студентського парламенту проводяться  один раз у два роки.

1.3. Дата виборів призначається не пізніше за 40 днів.

1.4. Виборчий процес розпочинається за 30 днів до дня голосування.

1.5. Вибори проводяться за участю студентів І-ІV курсів денної форми навчання.

1.6. Документом, який посвідчує особу та підтверджує  її належність до закладу, є студентський  квиток.

1.7. Підставою для реалізації свого права голосу на виборах є включення студента до списку виборців на виборчій дільниці.

1.8. Студенти мають право на участь у роботі виборчої комісії, проведенні передвиборчої агітації в порядку, визначеному даним Положенням.

1.9. Здійснення спостереження  за проведенням виборів та участь в інших заходах, пов’язаних з організацією та проведенням виборів  Голови та членів студентського парламенту є добровільною. Ніхто не може бути примушеним до участі чи неучасті у даних виборах. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

1.10. Застосування насильства, погроз, обману чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та волевиявленню виборця, забороняється .

 

2. Засади виборчого процесу в коледжі :

2.1. Дотримання принципів виборчого права.

2.2. Законності та заборони незаконного втручання в цей процес.

2.3. Публічності та відкритості.

2.4. Свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації.

2.5. Початок виборчого процесу оголошуються відповідною виборчою комісією у строки та в порядку визначені цим Положенням.

2.6. Виборчий процес складається із таких етапів:

· утворення виборчої комісії;

· складання списків виборців по групах і відділеннях, їх перевірка та уточнення;

· висування та реєстрація кандидатів;

· проведення передвиборної агітації;

· голосування у день виборів;

· підрахунок голосів виборців ,встановлення підсумків голосування і результатів виборів.

2.7.Виборчий процес завершується через  3 дні після офіційного оприлюднення результатів виборів.

 

3. Суб’єкти виборчого процесу.

3.1. Суб’єктами виборчого процесу в коледжі є:

 • виборці (студенти);
 • виборча комісія, яка сформована відповідно до цього Положення;
 • кандидати на посаду голови студентського парламенту;
 • кандидати на посаду членів студентського парламенту.

 

4. Право бути обраним.

4.1. Головою парламенту коледжу може бути обраний будь-який студент денної форми навчання  І - IІ курсу.

4.2. Членами парламенту можуть бути обраними студенти денної форми навчання студенти І -IVкурсів.

 

5. Виборча  комісія.

5.1. Виборча комісія в коледжі є спеціальним колегіальним органом, уповноваженим  організовувати підготовку та проведення виборів та забезпечувати додержання даного Положення .

5.2. Виборча комісія в коледжі є постійно діючим колегіальним органом. Члени комісії здійснюють свої повноваження до сформування нового складу виборчої комісії.

5.3. Термін повноважень комісії – 2 роки.

 

6. Вимоги  до членів виборчої комісії.

6.1. До складу виборчої комісії  в коледжі входять по два представника  від кожного відділення .

6.2. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати на посаду Голови студентського парламенту, кандидати на посаду членів студентського парламенту та офіційні спостерігачі.

6.3. Подання, щодо кандидатур до складу виборчої комісії вносяться не пізніше як за 35 днів до виборів.

6.4. Право подавати кандидатури до складу виборчої комісії мають студентські ради відділень та гуртожитків. 

6.5. Виборча комісія складається  з Голови, заступника , секретаря та членів.

6.6. Секретар виборчої комісії повинен володіти навичками ведення документації та досконало володіти державною мовою.

6.7. Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов’язані не вчиняти будь-яких дій, що ображають  звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

 

7. Повноваження виборчої комісії.

7.1. Виборча комісія відповідно до цього Положення забезпечує вибори голови студентського парламенту та членів студентського парламенту, а також затверджує склад  Наглядової  ради.

7.2. Виборча комісія:

 • реєструє кандидатів та видає їм посвідчення;
 • розглядає питання щодо скасування рішення  про реєстрацію кандидатів у разі порушення ними засад даного Положення;
 • повідомляє студентів про зареєстрованих кандидатів, включених до виборчих списків;
 • затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах Голови парламенту та членів  студентського парламенту;
 • забезпечує виготовлення бланків протоколів та іншої виборчої документації;
 • реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів;
 • здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Положенням порядку проведення передвиборчої агітації;
 • встановлює результати виборів Голови студентського парламенту та членів студентського парламенту;
 • розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів;
 • забезпечує збереження виборної документації відповідно до даного Положення.

 

8. Організація роботи виборчої комісії.

8.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.

8.2. Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її Голова , а в разі його відсутності – заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

8.3. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в  статті 8 цього Положення.

8.4.Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніше як на другий день з дня формування її складу,наступні засідання у разі необхідності.

8.5. Засідання виборчої комісії скликається з особливим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення комісії та його порядок денний.

8.6. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій виконаних комісією. Цю документацію веде секретар комісії.

Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, а перший примірник мають право підписати присутні на засіданні кандидати.

8.7. Рішення виборчої комісії повинно містити:

· найменування комісії;

· найменування рішення та місця прийняття рішення і порядковий номер;

· мотивувальну частину з посиланням на обставини,що зумовили розгляд питання;

· резолюція.

8.8. Ведення діловодства комісії здійснюється в порядку, встановленому даним Положенням.

 

9. Списки виборців.

9.1. Студентські ради відділень складають попередні списки виборців не пізніше ніж 25 днів до виборів і подають списки в виборчу комісію.

9.2. Не пізніше як за 10 днів до голосування виборцям надсилаються іменні запрошення, які затверджені  виборчою комісією.

9.3.Уточнені списки виборців виготовляються в одному примірнику.

9.4. Зміни та уточнення до уточненого списку виборців, за рішенням комісії, вносить Голова або заступник Голови та секретар виборчої комісії.

9.5. В день голосування виправляти неточності та технічні описки в уточненому списку мають право Голова,заступник Голови та секретар.

 

10. Висування  кандидатів на посаду Голови та членів студентського парламенту.

10.1. Висування кандидатів розпочинається  не пізніше ніж за 30 днів до дня голосування.

10.2. Право висувати кандидатів мають колективи навчальних груп, відділень, гуртожитку, а також будь-який студент має право висунути власну кандидатуру.

10.3. Всі кандидати повинні надати в виборчу комісію такі документи:

 • заяву про реєстрацію кандидата;
 • рішення зборів групи, відділення,мешканців гуртожитку тощо;
 • заява особи про згоду балотуватися від даного колективу;
 • програму кандидата ;
 • дві фотокартки 4 на 6 і одне фото 9 на13.

10.4. Виборча комісія не раніше як на третій день з  дня прийняття документів і не пізніше як за 23 дні до голосування приймає рішення про реєстрацію кандидатів. За 20 днів до дня голосування комісія оприлюднює рішення стосовно даного кандидата на сайті коледжу  і на дошках оголошень.

10.5. Не пізніше як за 15 діб до виборів кандидати на посаду голови студентського парламенту беруть участь  у дебатах,

10.6. Всі кандидати після реєстрації мають право на рівні можливості в проведенні агітації. Редколегія газети «Медіа Коледж» виділяє всім кандидатам однакову кількість газетної площі для агітації. Адміністратор сайту дає рівні можливості кожному кандидату для розміщення рекламних матеріалів у розділі «Виховний простір».

 

11. Виготовлення і порядок розміщення друкованих агітаційних  матеріалів.

11.1. Кандидати на посаду Голови та членів студентського парламенту в межах власних коштів можуть виготовляти плакати, листівки, буклети та інші друковані агітаційні матеріали а також можуть залучати до виготовлення продукції різноманітних спонсорів. Ці агітаційні матеріали мають затверджуватися виборчою комісією.

11.2. Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні матеріали розміщуються лише у місцях, визначених виборчою комісією.

11.3. Передвиборна агітація і використання масової інформації проводиться з утриманням принципу рівних умов та можливостей.

11.4.Передвиборні агітаційні матеріали знімаються за добу до виборів і будь-яка агітація припиняється.

 

12. Довірені особи  кандидатів.

12.1.Кандидати  на посаду Голови  студентського  парламенту може мати не більше двох довірених осіб.

Кандидат на посаду члена студентського парламенту може мати одну довірену особу.

12.2.Довірені особи кандидата реєструються виборчою комісією за поданням кандидата та за наявності письмової згоди цих осіб.

У поданні зазначаються: прізвища,ім’я та по батькові довіреної особи, число,місяць,рік народження, група, відділення, номер контактного телефону.

12.3.Довірена особа кандидата має право бути присутньою  на засіданнях  виборчої комісії і брати  в них участь з правом дорадчого голосу, бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з додержанням установлених цим Положенням вимог.

12.4. Довірена особа кандидата  має право одержувати у виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від кандидата,чиї інтереси вона представляє, одержувати копії протоколів виборчої комісії  про підрахунок голосів, про підсумки голосування.

12.5. Складати акти,що підписуються особами,які  виявили порушення, і виборцями – свідками порушення,та подавати їх до відповідної  виборчої комісії з додержанням строків,установлених законом.

Звертатися до виборчої комісії із заявою про усунення  виявлених порушень.

12.6. За дорученням кандидата  оскаржувати від його імені, рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії,що порушують законні права кандидата, в порядку, передбаченому цим Законом.

12.7. Має право отримувати у виборчій комісії інформацію  про подання або неподання до виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та ознайомлюватися з ними.

12.8. Має права офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу, передбачені Положенням.

 

13. Офіційні спостерігачі.

13.1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі  від кандидатів на посаду Голови.

13.2. Повноваження  офіційних спостерігачів починаються з дня, наступного за днем реєстрації виборчою комісією, і припиняються після встановлення виборчою комісією результатів виборів.

13.3. Виборча  комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження в разі встановлення порушення ним цього Положення, рішенням виборчої комісії. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

13.4.Офіційний спостерігач реєструється виборчою комісією  за поданням кандидата на посаду Голови.

13.5. Офіційний спостерігач від кандидата  на посаду Голови може:

 • · бути присутнім на зустрічах кандидата,засіданнях виборчої комісії;
 • · ознайомлюватися з матеріалами виборчої агітації;
 • ·перебувати на виборчій дільниці під час голосування,спостерігати за діями членів виборчої комісії;
 • ·здійснювати фото -  та кінозйомку,аудіо – та відеозапис,не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 • · бути присутніми при видачі виборчих бюлетенів членам виборчої комісії;
 • · бути присутнім з дотриманням вимог цього Положення на засіданнях виборчої комісії,у тому числі під час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування;
 • ·складати акт про виявлення порушення цього Положення ,що підписується ним та не менш як двома виборцями;
 • ·вживати необхідних заходів у межах Положення щодо припинення протиправних дій під час голосування  та підрахунку голосів;
 • ·отримувати копії протоколів  про передачу виборчих бюлетенів ,про підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках,передбачених  цим Положенням.

13.6.Офіційний спостерігач  кандидата не має права:

 • втручатися в роботу виборчої комісії,чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають  членам виборчої комісії  здійснювати свої  повноваження;
 • заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
 • · бути присутнім при заповненні виборцем  виборчого бюлетеня у кабіні таємного голосування.

13.7. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися  до виборчої комісії із заявою  про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборчою комісією  приймається рішення про скасування реєстрації  офіційного  спостерігача, копія якого видається кандидату на посаду Голови парламенту.

 

14. Виборчі бюлетені.

14.1. Форма виборчого бюлетеня для кожних виборів  затверджується  виборчою комісією  не пізніше як за 20 днів до дня проведення виборів і не можуть змінюватися до початку виборчого процесу наступних  виборів.

14.2. Виборчі бюлетені є документами  суворої  звітності.

14.3.  Текст виборчих бюлетенів для голосування  затверджується  виборчою комісією  не пізніш як за 15 днів до дня  голосування.

14.4.Суб’єкти  відповідного виборчого процесу можуть протягом  двох днів  з дня  прийняття рішення  комісії про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування  ознайомитися з текстом бюлетеня.

Рішення виборчої комісії  про затвердження  тексту виборчого  бюлетеня не пізніш як за 12 днів до дня голосування  передається для загального ознайомлення.

14.5. Виборчий бюлетень  повинен містити назву та дату проведення виборів, прізвища, ім’я та по батькові кандидатів у члени студентського парламенту та на посаду Голови парламенту.

14.6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування  визначається  виборчою комісією не пізніше як за 12 днів до дня голосування,  виходячи з кількості виборців, включених до попередніх списків.

Кількість виборців,включених до списків, визначається на підставі відомостей про кількість виборів,включених до попередніх списків виборців  .

14.7. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.

14.8. Виборчі бюлетені друкуються на однаковому папері та провинні  бути однаковими  за розміром, кольором і змістом.

14.9. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

 

15. Приміщення для голосування.

15.1. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому  обладнуються  у достатній кількості кабіни для таємного голосування  та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на виборчу комісію.

15.2. Стаціонарні виборчі скриньки для голосування встановлюються так,щоб виборці  при підході до них мали можливість проходити через кабіни до таємного голосування.

15.3.Виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок – стаціонарних(великих). Для голосування використовуються скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер. Виборча дільниця  повинна мати не менше двох стаціонарних скриньок.

15.4. Приміщення для голосування повинно бути обладнано таким чином,щоб  місця видачі виборчих  бюлетенів,кабіни для голосування, виборчі  скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів виборчої комісії.

15.5. У приміщенні   для голосування або безпосередньо  перед ним виборча комісія розміщує плакати, що роз’яснюють  порядок голосування  та відповідальність  за порушення  законодавства про вибори,передбачені цим Положенням та законами України.

 

16. Організація і порядок голосування.

16.1. Голосування на виборах Голови та членів студентського парламенту є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Фотографування, відео фіксація в будь-який спосіб результатів волевиявленням виборців  у кабіні для таємного голосування , а також демонстрація виборцем  результатів волевиявлення  у приміщенні для голосування забороняється  і є порушенням таємниці голосування.

16.2. Членам виборчої комісії,  іншим особам  забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості ,що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

16.3. Голосування проводиться з 9 до 16 годин без перерви.

16.4. Виборча дільниця не пізніше як за десять днів до дня голосування  надсилає кожному виборцю  іменне запрошення, виготовлене виборчою комісією, яким повідомляє про час і місце голосування.

16.5. Організація проведення голосування, обладнання приміщення  для голосування  та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на виборчу комісію.

16.6. Виборча комісія не раніш як за 45 хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається сейф ( металева шафа,кімната) з виборчими бюлетенями. Голова виборчої комісії оголошує  кількість виборчих бюлетенів  для голосування. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів виборчої комісії про підрахунок голосів.

16.7. У разі виявлення пошкодження стрічки ,якою було опечатано сейф (металеву шафу,кімнату), виборча комісія негайно повідомляє про це адміністрацію коледжу, про що складається акт, який підписується всіма присутніми членами виборчої комісії.

16.8. Голова виборчої комісії  перед початком голосування  надає для огляду членам виборчої комісії  всі наявні виборчі скриньки. Всі скриньки після огляду  опечатуються печаткою навчального закладу.У кожну виборчу скриньку опускається контрольний лист, підписаний  Головою,заступником Голови, секретарем та іншими членами виборчої комісії.

16.9. Голова виборчої комісії  передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені виборцям. Жодного виборчого  бюлетеня у сейфі залишитися не може.

При проведенні голосування два члени виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати. Один член виборчої комісії надає виборцю список виборців для підпису; другий член виборчої комісії видає виборчі бюлетені.

Виборець розписується у списку виборців за отримання ним бюлетенів для голосування.

16.10. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, який необхідний для голосування.

16.11. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома  голови або іншого члена виборчої комісії скористатися  допомогою іншої особи.

16.12. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або примушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняються.

16.13.У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, навпроти прізвища  кандидата.

16.14.За 5 хвилин до 16 години голова виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 16 годині. Виборці, які на 16 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 16 годині за дорученням голови виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Положенням мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

16.15. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщення для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Положенням часу голосування.

 

17. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці.

17.1.Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому самому приміщенні, де відбувалося голосування.

17.2. Засідання виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, відповідно до вимог, передбачених цим Положенням. На час проведення засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови або іншому члену виборчої комісії. Секретар виборчої  комісії  на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок  голосів  виборців.

Протокол цього засідання виборчої комісії складається і підписується  у   тому самому приміщенні, де проходило голосування.

17.3. Виборча комісія окремо підраховує голоси, подані за членів студентського парламенту та за Голову парламенту, про що складає два окремі протоколи.

17.4. Виборча комісія на підставі списку виборців для виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці .

17.5. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються. На пакетах робляться написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються назва виборів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів виборчої комісії.

17.6.Виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені з відповідних виборів, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість  оголошується та вноситься до протоколу про підсумки голосування.

17.7. Список виборців запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців для виборів", номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів виборчої комісії.

17.8. Виборча комісія перевіряє цілісність печаток на виборчих скриньках.

17.9. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі. Підписи засвідчуються печаткою навчального закладу.

17.10. Виборчі скриньки відкриваються виборчою комісією почергово.

17.11. Виборчі бюлетені для голосування з виборів членів студентського парламенту та Голови парламенту  відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо з кожних виборів є

17.12. Спочатку підраховуються голоси з виборів Голови студентського парламенту.

17.13. Під час підрахунку голосів виборців, бюлетені з виборів, підрахунок голосів виборців з яких ще не проводився, складаються у виборчі скриньки, які постійно перебувають у полі зору членів дільничної виборчої комісії.

17.14. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.

17.15. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках  виборча  комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

17.16. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів на посаду Голови  парламенту , напис "Недійсні". Після цього розкладаються виборчі бюлетені на місця, позначені цими табличками.

17.17. Недійсними вважаються виборчі бюлетені:

· на яких відсутня печатка коледжу;

· на яких зроблено більш як одну позначку;

· на яких не поставлено жодної позначки;

· в яких не відірвано контрольний талон;

· з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця.

17.18. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі  засідання комісії.

17.19. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються. Кількість оголошується і заноситься до відповідного  протоколу про підрахунок  голосів  виборців. Недійсні виборчі  бюлетені  запаковуються . На пакетах робляться написи  "Недійсні  виборчі бюлетені по виборах Голови студентського парламенту", зазначаються назва місцевих виборів, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів , дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів виборчої комісії.

17.20. Виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду Голови парламенту. Бюлетені з голосами виборців, поданих за кожного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах вказується прізвище та ініціали кандидата, назва виборів,  кількість запакованих  виборчих бюлетенів, дата і час пакування, підписи присутніх членів виборчої комісії.

17.21. В такому ж порядку проводиться підрахунок голосів з виборів членів студентського парламенту.

Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

18. Протоколи  виборчої  комісії  про підрахунок голосів

18.1. Виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці. Форма бланка протоколу виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується не пізніш як за п’ятнадцять  днів до дня голосування. Бланки протоколів виборчої комісії про підрахунок голосів виборців виготовляються виборчою комісією 

До протоколу виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата:

 • кількість виборчих бюлетенів для голосування, одержаних виборчою комісією;
 • кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
 • кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 • загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 • кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 • кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 • кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

18.2. Протокол про підрахунок голосів виборців  складається виборчою комісією у трьох примірниках. Кожен примірник протоколу підписується Головою, заступником Голови, секретарем та іншими членами виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. У разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

18.3. Кандидатам, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів виборців, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців з відповідних виборів.

18.4. Перший та другий примірник протоколу зберігається у секретаря комісії,  третій  примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні виборчої комісії.

 

19. Офіційне оприлюднення результатів виборів та реєстрація обраних членів студентського  парламенту та Голови парламенту.

19.1. Виборча комісія не пізніше як на третій день з дня встановлення результатів виборів оприлюднює результати виборів шляхом  опублікування у газеті «Медіа Коледж та на сайті коледжу у розділі «Виховний простір».

19.2. У триденний строк від дня виборів, виборча комісія приймає рішення  про реєстрацію члена студентського парламенту та Голови парламенту.

19.3. Копія рішення про реєстрацію членів студентського парламенту та Голови парламенту невідкладно розміщуються для ознайомлення виборцями.

19.4. Рішення виборчої комісії  можуть бути оскаржені в п’ятиденний термін. Скарги розглядає спостережна рада та приймає відповідні рішення,згідно діючого законодавства та даного Положення.

.

 

Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ

 

Н А К А З

 

             16.11.2020                                № 340                          м. Біла Церква

 

Про заохочення до Дня студента

 

З метою заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій діяльності та з нагоди святкування Дня студента НАКАЗУЮ:

 1. На підставі Рішення Міського голови призначити стипендію Міського голови:
 • Бакалу Ростиславу Олександровичу, В-31
 • Марченко Катерині Сергіївні, ІДП-21
 • Богдану Олександру Олександровичу, КД-31
 • Бортник Анастасії Олегівні, Т-21
 1. За результатами рейтингу Кращими  групами  відділень визнані:
 • В-42, куратор групи Човгун Аліна Миколаївна, голова ради групи Касян Карина;
 • Ф-31, куратор групи Худякова Лідія Костянтинівна, голова ради групи Червінська Вікторія;
 • Т-42, куратор групи Чала Інна Тимофіївна, голова ради групи Бараненко Анна;
 • ІДП-21, куратор групи Бойко Валентина Миколаївна, голова ради групи Лук`янець Богдан;
 • К-41, куратор групи Бадін Олег Миколайович, голова ради групи Черих Данило.

3. Краща група коледжу: В-42, голова ради групи Касян Карина.

4. За результатами рейтингу між відділеннями почесне звання і перехідний кубок «Відділення-лідер студентського самоврядування» отримує  економічне відділення. Голова ради відділення: Гулевата Оксана, завідуюча відділенням: Вовк Леся Анатоліївна.

5. Перехідний кубок « Відділення – лідер з популяризації фізичної культури і спорту» отримує технологічне відділення.

6. Нагородити почесними грамотами за успіхи у навчанні, зразкову поведінку, активну участь в громадському житті коледжу та з нагоди Дня студента:                      

 

1.

Шевчук Анну Миколаївну

ІДП-32

2.

Котляра Тимофія  Андрійовича

ІДП-31

3.

Гітченка Євгенія Олеговича

ІДП-31

4.

Жиленко Дар`ю Дмитрівну

ІДП-22

5.

Марченко Катерину Сергіївну

ІДП-21

6.

Якобчук Марію Юріївну

Т-41

7.

Бачинську Дар`ю Володимирівну

Т-31

8.

Бортник Анастасію Олегівну

Т-21

9.

Захаренко Анастасію Валентинівну

Т-21

10.

Згурську Лілію Вадимівну

Т-21

11.

Касян Карину Валентинівну

В-42

12.

Дазіденко Діану Олександрівну

В-41

13.

Пилипчук Катерину Євгенівну

В-31

14.

Бакала Ростислава Олександровича

В-31

15.

Бологан Єлизавету Дмитрівну

В-21

16.

Захарова Олександра Олександровича

К-22

17.

Кліванського Андрія Денисовича

К-21

18.

Яковенко Юрія Олександровича

К-31

19.

Вигівського Максима Вячеславовича

К-32

20.

Хабібуліна Іллю Фарітовича

К-32

21.

Гулевату Оксану Русланівну

КД-21

22.

Богдана Олександра Олександровича

КД-31

23.

Бєлозьорову Олександру Олександрівну

Е-21

24.

Васищеву Софію Дмитрівну

Е-21

25.

Дорніса Назара Вадимовича

Ф-21

 

7. Занести на Дошку «Студентський  олімп» студентів:

 

1.

Чорногор Сніжану

Анатоліївну

Т-41

13.

Богдана Олександра Олександровича

КД-31

2.

Бондарчук Дарину

Миколаївну

Т-41

14.

Яценка Романа Миколайовича

КД-31

3.

Дмитруху Вадима Вячеславовича

Т-41

15.

Сидоренко Анну Вячеславівну

КД-31

4.

Зінченко Олену Генадіївну

Т-42

16.

Черняков Даніїл Олександрович

ІДП-32

5.

Согутовську Мирославу Сергіївну

Т-42

17.

Шевчук Анну Миколаївну

ІДП-22

6.

Бортник Анастасію Олегівну

Т-21

18.

Марченко Катерину Сергіївну

ІДП-21

7.

Захаренко Анастасію Валентинівну

Т-21

19.

Петровського Юрія Юрійовича

К-41,42

8.

Згурська Лілія Вадимівну

Т-21

20.

Кліванського Андрія Денисовича

К-21

9.

Бакала Ростислава Олександровича

В-31

21.

Яковенко Юрія Олександровича

К-31

10.

Пилипчук Катерину

Євгенівну

В-31

22.

Вигівського Максима Вячеславовича

К-32

11.

Дазіденко Діану Олександрівну

В-41

23.

Хабібуліна Іллю Фарітовича

К-32

12.

Поліщук Дарину Анатоліївну

В-41

24.

Захарова Олександра Олександровича

К-22

 

8. Нагородити почесними грамотами за популяризацію фізичної культури і спорту, особисті високі досягнення та з нагоди Дня студента:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Шушківського Владислава Ігоровича

Глазиріна Данила Сергійовича

Яценка Романа Миколайовича

Харченка Максима Олександровича

Бублика Артура Дмитровича

Сову Ірину Анатоліївну

Малишева Дмитра Олеговича

Коптілу Тетяну Костянтинівну

Т-22

Т-22

КД-31

ІДП-31

Т-42

В-42

КД-21

Т-31

9.

Гітченка Євгенія Олеговича

ІДП-31

10.

Вітера Назара Владиславовича

К-11

 

9. Нагородити почесними грамотами за активну участь в поза аудиторній роботі коледжу, креативність, активність:         

1. Шараєнко Ірину Романівну                           Т-21 

2. Орлову Анну Василівну                                Ф-21

3. Городілову Анну Олександрівну                    В-22

4. Вареник Тетяну Павлівну                              КД-21

5. Коваля Дмитра Миколайовича                      КД-31

 

10. Направити листи-подяки в загальноосвітні школи та батькам про студентів, зазначених в наказі. 

 

Директор коледжу                                                                              Л.П. Лендрик

 

 

 

Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ

 

Н А К А З

 

                       18.11.2019                       № 396                           м. Біла Церква

 

Про заохочення до Дня студента

 

З метою заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній, науковій діяльності та з нагоди святкування Дня студента НАКАЗУЮ:

 

 

 1. На підставі Рішення Міського голови призначити стипендію Міського голови:
 • Дубової Євгенії, студентці групи ІДП-31;
 • Петровському Юрію, студенту групи К-31;
 • Чериху Даніїлу, студенту групи К-41;
 • Яценку Роману,студенту групи КД-21.

 

 1. За результатами рейтингу Кращими  групами  відділень визнані:

- група В-41, куратор  групи Пересунько Олена Дмитрівна  голова ради групи Харченко Владислав .

- група КД-31, куратор Гнєдіч Валентина Іванівна, голова ради групи  Костина Дарія.

- група Т-41, куратор Бондар Наталія Петрівна, голова ради групи  Сапіга Богдан.

- група ІДП-22, куратор Матусевич Олена Василівна , голова ради групи Черняков  Данііл..

- група К-41, куратор Листопад Тетяна Миколаївна , голова  ради групи Панич Антон.

 

4. Краща група коледжу:

- К-41,  куратор, Листопад Тетяна Миколаївна, голова ради групи  Панич Антон.

5. За результатами рейтингу між відділеннями почесне звання і перехідний кубок «Відділення-лідер студентського самоврядування» отримує відділення ветеринарної медицини. Голова ради відділення: Харченко Владислав, завідувачка відділення: Єрохіна Олена Михайлівна

Перехідний кубок « Відділення – лідер з популяризації фізичної культури і спорту» отримує економічне відділення: завідувачка відділення Вовк Леся Анатоліївна, голова ради відділення Карпенюк Вікторія.

 

6. Нагородити почесними грамотами за успіхи у навчанні, зразкову поведінку, активну участь в громадському житті коледжу та з нагоди Дня студента:     

 

 

1.

Юрченко Єлизавета Олександрівна

ІДП-21

2.

Котляр Тимофій  Андрійович

ІДП-21

3.

Гетьман Юлія Віталіївна

ІДП-21

4.

Черняков  Даніїл Олександрович

ІДП-22

5.

Олешко Богдан Сергійович

ІДП-22

6.

Дубова Євгенія  Борисівна

ІДП-31

7.

Дудінов  Дмитро Олексійович

ІДП-31

8.

Олійник Марія Олександрівна

ІДП-32

9.

Мельник Марія Василівна

Е-31

10.

Семенюта Дарина Олегівна

Т-21

11.

Павленко Олег Дмитрович

Т-21

12.

Моцна Анна Віталіївна

Т-22

13.

Чорногор  Сніжана Анатоліївна

Т-31

14.

Бублик Артур  Дмитрович

Т-32

15.

Кісєєва Дарія Володимирівна

Т-41

16.

Бакал Ростислав  Олександрович

В-21

17.

Пилипчук Катерина Євгенівна

В-21

18.

Дазіденко  Діана Олександрівна

В-31

19.

Касян Карина Валентинівна

В-32

20.

Костиря Анастасія Сергіївна

В-32

21.

Харченко Владислав Русланович

В-41

22.

Мягкоход Сергій Миколайович

В-42

23.

Яковенко Юрій Олександрович

К-21

24.

Байда Яна  Романівна

К-22

25.

Оненко Ярослав Дмитрович

К-32

26.

Нечипоренко Максим Юрійович

К-42

27.

Червінська Вікторія Володимирівна

Ф-21

28.

Богдан Олександр Олександрович

КД-21

29.

Євтушенко Заліна Адамівна

Е-21

30.

Карпенюк Вікторія  Юріївна

Ф-31

31.

Куц  Аліна Костянтинівна

Ф-31

32.

Шинкарук Анастасія Віталіївна

КД-31

 

7. Занести на Дошку «Студентський  олімп» студентів:

 

1.

Чорногор Сніжана

Анатоліївна

Т-31

13.

Шаравара Владислав Віталійович

КД-31

2.

Бондарчук Дарина

Миколаївна

Т-31

14.

Яценко Роман Миколайович

КД-21

3.

Дмитруха Вадим Вячеславович

Т-31

15.

Волошанюк Людмила Володимирівна

Ф-31

4.

Зінченко Олена Генадіївна

Т-32

16.

Дем’янюк Оксана Сергіївна

Ф-31

5.

Согутовська Мирослава Сергіївна

Т-32

17.

Смиченко Роман Анатолійович

Ф-31

6.

Пилипчук Катерина

Євгенівна

В-21

18.

Сидоренко Анна Вячеславівна

КД-21

7.

Дазіденко Діана Олександрівна

В-31

19.

Мельник Марія Василівна

Е-31

8.

Поліщук Дарина Анатоліївна

В-31

20.

Шевчук Анна Миколаївна

ІДП-22

9.

Коваль Наталія

Олександрівна

В-41

21.

Купрацевич Микита Андрійович

ІДП-22

10.

Харченко Владислав Русланович

В-41

22.

Дубова Євгенія Борисівна

ІДП-31

11.

Гонтаренко  Тетяна Володимирівна

В-42

23.

Багінський Вадим Сергійович

ІДП-32

12.

Карпенюк Вікторія Юріївна

Ф-31

24.

Нечипоренко Максим Юрійович

К-42

 

9.  Нагородити дипломами переможців Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика

1. Хроменко Вікторія  І місце    група   Ф-11

2. Лесик Ксенія             ІІ місце   група   В-11

3. Волинець Наталія   ІІІ місце  група   Ф-11

 

10. Нагородити дипломами за перемогу в конкурсі «Дебют першокурсника» та з нагоди Дня студента:

Групу В-12,куратор Пендер Олена Віталіївна в номінації «Зіркова група»

 

 

11. Нагородити почесними грамотами за популяризацію фізичної культури і спорту, особисті високі досягнення та з нагоди Дня студента:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Юрченко Єлизавета Олександрівна

Яценко Роман Миколайович

Садлівський Владислав Петрович

Поправка Валерія Олександрівна

Дем’янюк Оксана Олександрівна

Юрков Артем Сергійович

Морозюк Олександр Русланович

Тупчій Андрій Олексійович

ІДП-21 

КД-21 

Ф-31

КД-31

Ф-31

К-42

К-41 

Т-42

9.

Завадський  Іван Андрійович

К-42

10.

Бублик Артур Дмитрович

Т-32

11.

Оленко Олег Сергійович

Ф-31

12.

Махаринський Максим Васильович

Ф-31

 

 

12.     Нагородити  почесними грамотами за активну участь в художній самодіяльності коледжу та з нагоди Дня студента:

 

1.

Панаєву Аліну Русланівну

Т-21

2.

Луценко Яну Олександрівну

Т-21

3.

Степаненко Наталію Володимирівну

В-21

4.

Широкопояс Тетяну Іванівну

Ф-21

 

 

 

13. Направити листи-подяки в загальноосвітні школи та батькам про студентів, зазначених в наказі. 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                                                Л.П. Лендрик