Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

           

Нормативно – правове забезпечення виховної роботи

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

                                        

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163/2011#Text

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 •  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 р. № 866 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#Text
 • «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» № 226 від 05.04.94 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF#Text
 • «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» № 823 від 25.08.1994 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2005-%D0%BF#Text
 • «Про затвердження Положення про сім’ю» № 565 від 26 квітня 2002 р.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF#Text
 • «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків» № 552 від 26 червня 2019 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2019-%D0%BF#Text
 • «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування» від 17.10.2007 р. №1228 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228-2007-%D0%BF#Text
 • «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» № 856 від 19.06.2002 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2002-%D0%BF#Text
 • Правила опіки та піклування https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99#Text

НАКАЗИ МОН

 •   № 564/836/945/577 від 19.08.2014 р. "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#Text
 • № 1023 від 29.10.2010 р. "Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту".  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1023290-10#Text
 • № 1256 від 28.12.2015 р. "Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0380-16#Text
 • №235 від 07.03.2022 р. «Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-22#Text
 • №216 від 19.06.1996 р. «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним квитком для дітей-сиріт і  дітей, які залишилися без піклування батьків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-96#Text

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМЇ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 •   Наказ  Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  № 4591від 18.11.2008  «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4591643-08#Text

 

НАКАЗИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ СІМЇ,

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 • «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0824-06#Text

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 •   Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 163-р "Про затвердження плану заходів на 2021—2022 роки щодо реалізації першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2021-%D1%80#Text

ЛИСТИ МОН

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

    Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, закладів освіти, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

      З нормативними документами з питань Національно-патріотичне виховання дітей та молоді можна ознайомитись за посиланнями.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  Постанова Верховної Ради України від 23 лютого 2017 року № 1908-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-19/print1478082558733717#Text

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

 

ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

     Правове виховання – процес цілеспрямованого і систематичного впливу на свідомість і культуру поведінки членів суспільства, здійснюваний для досягнення необхідного рівня правових знань, вироблення глибокої поваги до закону і звички точного виконання його вимог на основі особистого переконання.

Протидія булінгу

Запобігання та протидія домашньому  насильству

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

     В найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища  і гармонійного розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.

     Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту.

    Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання всіх верств населення України (у тому числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій), екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ

Профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки

 

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Завантажити.docx