Навчально-методичне забезпечення навчального предмету / навчальної дисципліни

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін/предметів у ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ / НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

I. Регламентуюча документація

 1. Витяг з навчального плану
 2. Навчальна програма з дисципліни
 3. Робоча навчальна програма з дисципліни
 4. Структурно-логічна схема по здійсненню взаємозв'язків між дисциплінами ( з врахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця)
 5. Паспорт кабінету (при наявності )
 6. Паспортизація робочих місць (при наявності)
 7. План роботи гуртка (при наявності)
 8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
 9. Нормативні документи у викладанні навчальної дисципліни (при наявності)
 10. Матеріали ППД, інноваційних педагогічних технологій…
 11. Методичні розробки викладача (навчальні посібники, методичні рекомендації плани відкритих занять, виховних годин; дописки в періодичну і фахову пресу; експонати виставки ППД і технічної творчості молоді; доповіді, виступи, повідомлення....)

 

II. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

 

 1. Плани занять: лекцій, семінарських, практичних, лабораторних, по здійсненню контролю (залік з модуля); конспекти лекцій, інструкційно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять
 2. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни (інструкційно-методичні матеріали до тем, що виносяться на самостійне вивчення або навчальний посібник)
 3. Матеріали по організації позааудиторної роботи з дисципліни (конкурси, гуртки, олімпіади)
 4. Методичне забезпечення курсового, дипломного проектування завдання, методичні вказівки, графік виконання... (при наявності)
 5. Методичне забезпечення практики: програми, плани занять, методичні вказівки, щоденники...(при наявності)

 

III. Контроль навчальних досягнень студентів

 1. Методичне забезпечення поточного, модульного, підсумкового контролю (питання, тести, білети....)

 

Примітка :

 1. Матеріали модульного контролю оформляються в папку за змістом: модуль №, перелік тем, питання до модуля (різнорівневі), література.
 2. НМК дисципліни має паперові  та  електронні носії; представлений  у навчальному кабінеті та бібліотеці коледжу (Розділ II, пункт  , Розділ III).
 3. Інші складові НМК дисципліни визначає викладач, циклова комісія.