Куратору навчальної групи

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП "ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БНАУ"

 

Посадова інструкція куратора групи

 

                         УЗГОДЖЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                   Заступник директора                                                     Директор ВСП ТЕФК БНАУ

                      з виховної роботи                                                                     Л.П. Лендрик

                     Н.М. Єрохіна                                                               підписано 30.10.2020 р.

 

 

Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність куратора академічної групи закладу фахової передвищої освіти.

1.2. Куратор академічної групи – педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом студентів, окремими студентами, їх батьками, спрямовану на створення належних умов для навчання і виховання, самореалізації та розвитку студентів, їх творчої діяльності, соціального захисту, проведення позанавчальної та культурно-масової роботи.

1.3. Куратор групи призначається і звільнюється з посади директором коледжу.

1.4. Куратор групи підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.

1.5. Куратор академічної групи при визначенні змісту, форм і методів роботи керується Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», "Про фахову передвищу освіту", законодавчими та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Положення про коледж, наказами директора та цим Положенням.

1.6. Куратор групи дотримується  Конвенції про права дитини.

1.7. Куратор групи систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією.

1.8. Куратор групи здійснює свою діяльність відповідно до головних завдань коледжу:

 • виховання у громадянина України поваги до Конституції України та відповідального ставлення до своїх обов’язків;
 • формування особистості студента, сприяння розвитку його світогляду, духовності, здібностей і обдарувань;
 • реалізація права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу т інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я студентів.

     1.9. Куратор групи повинен знати:

 • дисципліни психолого-педагогічного циклу, у тому числі педагогіку, психологію, вікову фізіологію.
 • методики викладання предмета та виховної роботи.
 • навчальні плани, програми, підручники.
 • форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення.
 • індивідуальні характеристики студентів, питання формування різних студентських колективів і керівництва ними.
 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Обов’язки.

    Планує, здійснює навчання, виховання студентів, сприяє становленню їх як особистостей.

    Забезпечує умови для засвоєння студентами освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог.

    Використовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу.

    Планує і проводить зі студентами корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних здібностей.

    Використовує різноманітні прийоми, методи, засоби виховання та організації навчальної діяльності.

    Надає допомогу студентам у виявленні лідерів, формуванню навколо них активну групу, здатного сформувати колектив однодумців, повести його за собою на виконання завдань навчання і виховання, створення доброзичливих стосунків між студентами, студентами і викладачами навчального закладу, у формуванні національних і загальнолюдських духовних і моральних цінностей, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого освітнього і культурного рівня, введення здорового способу життя.

    Планує і організовує життєдіяльність студентів та здійснює їх виховання.

    Сприяє формуванню у студентів моральних якостей громадянина, формує в них навички культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, поваги до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

    Проводить індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовує стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, сприяє вирішенню їхніх проблем, які залежать від навчального закладу.

    Встановлює та підтримує зв’язки з батьками студентів. Своєчасно інформувати їх про проблеми у студентському житті їхніх дітей, вирішення яких вимагає батьківського втручання.

    Проводить організаційну тат виховну роботу в студентській групі, узгоджуючи її з планом роботи навчального закладу, та власним планом виховної роботи в академічній групі.

    Додержується педагогічної етики, поважає гідність студентів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

    Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

    Контролює успішність, стан відвідування занять студентами, результати поточного та підсумкового контролю знань. Студентів, які не встигають у навчанні, куратор бере під особистий контроль.

    Допомагає студентам в організації самостійної роботи, творчої діяльності, ефективного використання часу на навчання.

    Систематично підвищує свою професійно кваліфікацію, бере участь у різноманітних формах медичної роботи.

    Дотримується в стосунках із студентами етичних норм поведінки, які відповідають соціальному статусу педагога.

    Регулярно веде журнал куратора із зазначенням проведених заходів.

 

3. Права.

Куратор групи має право:

3.1. Брати участь в управлінні коледжем в порядку, який визначається  Положенням про коледж.

3.2. На захист професійної честі і гідності.

3.3. Знайомитися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати свої пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно і через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного, чи службового розслідування пов’язаного з порушенням норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно вибирати і використовувати методики виховання, посібники, методичні розробки.

3.7. Виходити з клопотанням до студентських профспілкових комітетів про надання необхідної матеріальної допомоги, санаторно-профілактичних та оздоровчих путівок студентам групи, зокрема, студентам-сиротам, інвалідам та студентам з багатодітних сімей.

3.8. Захищати права студентів, до яких застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Відрахування студентів з навчального закладу здійснюється тільки після погодження з куратором.

3.9. Давати студентам обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни. Залучати студентів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначеному відповідними правилами.

3.10. Висувати кращих студентів групи до нагородження та різних форм заохочення за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі.

3.11.Висувати перед адміністрацією клопотання про застосування установлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення на студентів за допущені ними порушення трудової і навчальної дисципліни, громадського порядку.

3.13. Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.

 

4. Відповідальність.

Куратор групи несе відповідальність:

4.1. За незалежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним адміністративним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завданні матеріальні збитки – в межах, визначеним  цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За реалізацію освітніх програм у відповідності з навчальним планом та графіком навчального процесу – згідно з Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами навчального закладу, а також чинного законодавства про працю.

4.5. За неналежне виконання вимог, визначених Положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку – в межах, визначених чинним адміністративним законодавством.

4.6. За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю студента – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

 

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

 

Н А К А З

 

31.08.2021                                  № 267                           м. Біла Церква

 

 

Про призначення кураторів

навчальних груп на 2021-2022 н.р.

 

 1. Призначити кураторами навчальних груп з оплатою 20% від посадового окладу викладачів:

 

Т-11

-

Гудим Юлію Леонідівну

Т-12

-

Бєлякова Євгенія Валерійовича

Т-102

-

Степанчук Світлану Леонідівну

Т-21

-

Шпаківську Ольгу Вікторівну

Т-202

-

Кліванську  Олену Яківну

Т-31

-

Бондар  Наталію  Петрівну

Т-32

-

Чалу Інну Тимофіївну

Т-41

-

Поліщук  Наталію Вікторівну

Т-42

-

Степанчук  Світлану Леонідівну

В-11

-

Селих Інну Павлівну

В-12

-

Фучило Людмилу Дмитрівну

В-21

-

Пересунько Олену Дмитрівну

ВТ-22

-

Човгун Аліну Миколаївну

В-31

-

Святецьку Лесю Іванівну

В-32

-

Пендер  Олену Віталіївну

В-41

-

Савчук  Людмилу  Анатоліївну

К-11

-

Бадіна Олега Миколайовича

К-12

-

Мидловця Максима Володимировича

К-21

-

Заяць Євдокію Дмитрівну

К-22

-

Губатенко  Наталію  Анатоліївну

К-31

-

Листопад  Тетяну Миколаївну

К-32

-

Гурського  Степана  Петровича

К-41,42

-

Покотила Дмитра Івановича

Ф-11

-

Рой Наталію Михайлівну

Ф-21

-

Іщук Вікторію Вікторівну

Ф-201

-

Семенюту Наталію Анатоліївну

Ф-31

-

Сагдєєву Юлію Андріївну

КД-11

-

Лесь Вікторію Миколаївну

КД-12

-

Гриценюк Сніжану Сергіївну

КД-21

-

Гнєдіч Валентину  Іванівну

КД-31

-

Москаленко  Ладу  Борисівну

Е-11

-

Кокошу Вікторію Миколаївну

Е-21

-

Бондаренко Олену Олександрівну

Е-31

-

Дятлову Наталію  Вікторівну

ІДП-11

-

Дудченко Наталію Йосипівну

ІДП-12

-

Матусевич Олену Василівну

ІДП-21

-

Загоруйко Ольгу Валеріївну   

ІДП-22

-

Андрущенко Олександру  Анатоліївну

ІДП-31

-

Бойко Валентину Миколаївну

ІДП-32

-

Майбороду  Ольгу Олександрівну

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                       Л. П. Лендрик

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 1

у IІ семестрі 2021-2022 н. р.

17.01.2022

- 21.01.2022

Ф-21

Іщук В.В.

24.01.2022

- 28.01.2022

В-32

Пендер О.В.

31.01.2022

- 04.02.2022

В-41

Савчук Л.А.

07.02.2022

- 11.02.2022

ІДП-12

Матусевич О.В.

14.02.2022

- 18.02.2022

ІДП-11

Дудченко Н.Й.

21.02.2022

- 25.02.2022

К-21

Заяць Є.Д.

28.02.2033

- 04.03.2022

Т-31

Бондар Н.П.

07.03.2022

- 11.03.2022

Ф-11

Рой Н.М.

14.03.2022

- 18.03.2022

К-32

Гурський С.П.

21.03.2022

- 25.03.2022

Е-31

Дятлова Н.В.

28.03.2022

- 01.04.2022

ІДП -32

Майборода О.О.

04.04.2022

- 08.04.2022

ІДП-31

Бойко В.М.

11.04.2022

- 15.04.2022

КД-31

Москаленко Л.Б.

18.04.2022

- 22.04.2022

Т-21

Шпаківська О.В.

25.04.2022

- 29.04.2022

К-32

Гурський С.П.

02.05.2022

- 06.05.2022

Ф-201

Семенюта Н.А.

10.05.2022

- 13.05.2022

КД-12

Гриценюк С.С.

16.05.2022

- 20.05.2022

ІДП-21

Загоруйко О.В.

23.05.2022

- 27.05.2022

ІДП-12

Матусевич О.В.

30.05.2022

- 03.06.2022

В-32

Пендер О.В.

06.06.2022

- 10.06.2022

ІДП-11

Дудченко Н.Й

13.06.2022

- 17.06.2022

КД-12

Гриценюк С.С.

20.06.2022

- 24.06.2022

КД-11

Лесь В.М.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 2

у IІ семестрі 2021-2022 н.р.

17.01.2022

- 21.01.2022

- ВТ-22

Човгун А.М.

24.01.2022

- 28.01.2022

- В-21

Пересунько О.Д.

31.01.2022

- 04.02.2022

- К-41

Покотило Д.І.

07.02.2022

- 11.02.2022

- Т-32

Чала І.Т.

14.02.2022

- 18.02.2022

- К-31

Листопад Т.М.

21.02.2022

- 25.02.2022

- В-31

Святецька Л.І.

28.02.2033

- 04.03.2022

- Т-202

Кліванська О.Я.

07.03.2022

- 11.03.2022

- ІДП-22

Андрущенко О.А.

14.03.2022

- 18.03.2022

- К-11

Бадін О.М.

21.03.2022

- 25.03.2022

- К-12

Мидловець М.В.

28.03.2022

- 01.04.2022

- Т-102

Степанчук С.Л.

04.04.2022

- 08.04.2022

- Т-11

Гудим Ю.Л.

11.04.2022

- 15.04.2022

- Т-12

Бєляков Є.В.

18.04.2022

- 22.04.2022

- Т-32

Чала І.Т.

25.04.2022

- 29.04.2022

- В-12

Фучило Л.П.

02.05.2022

- 06.05.2022

- ВТ-22

Човгун А.М.

10.05.2022

- 13.05.2022

- В-21

Пересунько О.Д.

16.05.2022

- 20.05.2022

- К-31

Листопад Т.М.

23.05.2022

- 27.05.2022

- В-11

Селих І.П.

30.05.2022

- 03.06.2022

- ІДП-22

Андрущенко О.А.

06.06.2022

- 10.06.2022

- Т-102

Степанчук С.Л.

13.06.2022

- 17.06.2022

- В-11

Селих І.П.

20.06.2022

- 24.06.2022

- Т-11

Гудим Ю.Л.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у IІ семестрі 2021-2022 н.р.

17.01.2022

- 21.01.2022

-  КД-21

Гнєдіч В.І.

24.01.2022

- 28.01.2022

-  Ф-11

Рой Н.М.

31.01.2022

- 04.02.2022

-  Ф-31

Сагдєєва Ю.А.

07.02.2022

- 11.02.2022

-  КД-11

Лесь В.М.

14.02.2022

- 18.02.2022

-  Ф-21

Іщук В.В.

21.02.2022

- 25.02.2022

-  ІДП-21

Загоруйко О.В.

28.02.2033

- 04.03.2022

-  КД-12

Гриценюк С.С.

07.03.2022

- 11.03.2022

 -  Е-21

Бондаренко О.О.

14.03.2022

- 18.03.2022

-  ІДП-11

Дудченко Н.Й.

21.03.2022

- 25.03.2022

-  К-22

Губатенко Н.А.

28.03.2022

- 01.04.2022

-  Е-11

Кокоша В.М.

04.04.2022

- 08.04.2022

-  ІДП-12

Матусевич О.В.

11.04.2022

- 15.04.2022

-  ІДП-32

Майборода О.О.

18.04.2022

- 22.04.2022

-  КД-21

Гнєдіч В.І.

25.04.2022

- 29.04.2022

-  Ф-11

Рой Н.М.

02.05.2022

- 06.05.2022

-  ІДП-31

Бойко В.М.

10.05.2022

- 13.05.2022

-  Ф-31

Сагдеєєва Ю.А.

16.05.2022

- 20.05.2022

- К-22

Губатенко Н.А.

23.05.2022

- 27.05.2022

- Е-11

Кокоша В.М.

30.05.2022

- 03.06.2022

- КД-12

Гриценюк С.С.

 

     

                                                                                                                     Затверджую

                                                                                Директор ВСП ТЕФК БНАУ

                                                                               ___________ Л.П. Лендрик

                                                                                 «____» _________ 20__ р.

 

Графік

 чергування  адміністрації в навчальних

корпусах на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Прізвище, ім’я та по батькові

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Єрохіна Н.М.

 

І корпус

 

 

 

Бойко Н.М.

І корпус

 

 

 

 

Матвієнко В.М.

 

 

 

І корпус

 

Єрохіна Н.М.

 

 

 

 

І корпус

Єрохіна О.М.

 

ІІ корпус

 

 

 

Рябченко Г.В.

 

 

 

 

ІІ корпус

Шлапак Л.С.

 

 

І корпус

 

 

Старовойтова А.А.

ІІ корпус

 

 

 

 

Дудник Л.А.

 

 

ІІ корпус

 

 

Мидловець М.В.

 

 

 

ІІ корпус

 

Вовк Л.А.

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

                                               

                                                     Затверджую

                                                                                Директор ВСП ТЕФК БНАУ

                                                                               ___________ Л.П. Лендрик

                                                                              

   «____» _________ 20__ р.

 

Графік

 чергування в гуртожитку № 1

на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Прізвище, ім’я та по батькові

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Щелкунова А.О.

+

 

 

 

 

Кофанова О.В.

 

+

 

 

 

Каленська А.В.

 

 

+

 

 

Краєвська Р.М.

 

 

 

+

 

Яненко В.Г.

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 1

у I семестрі 2021-2022 н. р.

 

01.09.2021

- 03.09.2021

Т-31

Бондар Н.П.

06.09.2021

- 10.09.2021

КД-31

Москаленко Л.Б.

13.09.2021

- 17.09.2021

К-21

Заяць Є.Д.

20.09.2021

- 24.09.2021

ІДП-32

Майборода О.О.

27.09.2021

- 01.10.2021

ІДП-31

Бойко В.М.

04.10.2021

- 08.10.2021

В-32

Пендер О.В.

11.10 2021

- 15.10.2021

К-32

Гурський С.П.

18.10.2021

- 22.10.2021

К-22

Губатенко Н.А.

25.10.2021

- 29.10.2021

Е-31

Дятлова Н.В.

01.11.2021

- 05.11.2021

Е-21

Бондаренко О.О.

08.11.2021

- 12.11.2021

ІДП -21

Загоруйко О.В.

15.11.2021

- 19.11.2021

КД-21

Гнєдіч В.І.

22.11 2021

- 26.112021

В-41

Савчук Л.А.

29.11.2021

- 03.12.2021

Ф-201

Семенюта Н.А.

06.12.2021

- 10.12.2021

Ф-21

Іщук В.В.

13.12.2021

- 17.12.2021

Т-21

Шпаківська О.В.

20.12.2021

- 24.12.2021

Ф-31

Сагдєєва Ю.А.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 2

у I семестрі 2021-2022 н.р.

 

01.09.2021

- 03.09.2021

- В-21

Пересунько О.Д.

06.09.2021

- 10.09.2021

- К-31

Листопад Т.М.

13.09.2021

- 17.09.2021

- К-41,42

Покотило Д.І.

20.09.2021

- 24.09.2021

- В-31

Святецька Л.І.

27.09.2021

- 01.10.2021

- ВТ-22

Човгун А.М.

04.10.2021

- 08.10.2021

- Т-42

Степанчук С.Л.

11.10 2021

- 15.10.2021

- Т-202

Кліванська О.Я.

18.10.2021

- 22.10.2021

- Т-32

Чала І.Т.

25.10.2021

- 29.10.2021

- Т-41

Поліщук Н.В.

01.11.2021

- 05.11.2021

- ІДП-22

Андрущенко О.А.

08.11.2021

- 12.11.2021

- В-21

Пересунько О.Д.

15.11.2021

- 19.11.2021

- В-31

Святецька Л.І.

22.11 2021

- 26.11.2021

- К-31

Листопад Т.М.

29.11.2021

- 03.12.2021

- К-41,42

Покотило Д.І.

06.12.2021

- 10.12.2021

- ІДП-22

Андрущенко О.А.

13.12.2021

- 17.12.2021

- Т-32

Чала І.Т.

20.12.2021

- 24.12.2021

- Т-102

Степанчук С.Л.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у I семестрі 2021-2022 н.р.

 

01.09.2021

- 03.09.2021

-  Ф-21

Іщук В.В.

06.09.2021

- 10.09.2021

-  Ф-11

Рой Н.М.

13.09.2021

- 17.09.2021

-  КД-11

Лесь В.М.

20.09.2021

- 24.09.2021

-  КД-12

Гриценюк С.С.

27.09.2021

- 01.10.2021

-  Е-11

Кокоша В.М.

04.10.2021

- 08.10.2021

-  ІДП-11

Дудченко Н.Й.

11.10 2021

- 15.10.2021

-  ІДП-12

Матусевич О.В.

18.10.2021

- 22.10.2021

 -  Ф-201

Семенюта Н.А.

25.10.2021

- 29.10.2021

-  КД-21

Гнєдіч В.І.

01.11.2021

- 05.11.2021

-  ІДП-31

Бойко В.М.

08.11.2021

- 12.11.2021

-  Ф-21

Іщук В.В.

15.11.2021

- 19.11.2021

-  Ф-31

Сагдєєва Ю.А.

22.11 2021

- 26.11.2021

-  ІДП-32

Майборода О.О.

29.11.2021

- 03.12.2021

-  КД-31

Москаленко Л.Б.

06.12.2021

- 10.12.2021

-  Е-31

Дятлова Н.В.

13.12.2021

- 17.12.2021

 -  Е-21

Бондаренко О.О.

20.12.2021

- 24.12.2021

-  ІДП-21

Загоруйко О.В.

 

                                                                                                    Затверджую

                                                                                Директор ВСП ТЕФК БНАУ

                                                                                    підписано Л.П. Лендрик

                                                                                 «30» серпня 2021 р.

 

Графік

 чергування  адміністрації в навчальних

корпусах на І семестр 2021-2022 н.р.

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Єрохіна Н.М.

І корпус

 

 

 

 

Бойко Н.М.

 

 

І корпус

 

 

Матвієнко В.М.

 

 

 

І корпус

 

Єрохіна О.М.

 

 

ІІ корпус

 

 

Рябченко Г.В.

 

 

 

 

ІІ корпус

Шлапак Л.С.

 

І корпус

 

 

 

Старовойтова А.А.

ІІ корпус

 

 

 

 

Дудник Л.А.

 

ІІ корпус

 

 

 

Мидловець М.В.

 

 

 

ІІ корпус

 

Биковська Т.О.

 

 

 

 

І корпус

Вовк Л.А.

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

 

                                                                                                    Планування

         на вересень 2021 року

 

 № п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Ознайомити з основними положеннями Статуту коледжу, «Правилами внутрішнього розпорядку коледжу» новоприбулих працівників та студентів коледжу та тимчасовим положенням щодо організації протиепідемічних заходів та організації освітнього процесу у

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ»

Керівники підрозділів.,

Куратори груп

Серпень

 

 1.  

Посвята в студенти.  День Знань.

Нагалевська Н.В.

Іщук В.В.,

Семенюта Н.А.

01.09.2021

 1.  

Створення святкових фотовиставок

Нагалевська Н.В.,

Степанчук С.Л.

01.09.2021

 1.  

Ознайомча година спілкування, лекція на тему «Права та обов`язки студентів» для студентів нового набору

Година спілкування присвячена       30-річчю Незалежності України для    ІІ-IV курсів

Куратори груп

01.09.2021

 1.  

Виховна година по підсумках минулого навчального року та завданнях на 2021-2022 н.р. Інструктаж з техніки безпеки

Куратори груп

08.09.2021

 1.  

Підготовка інформаційних матеріалів до Всесвітнього дня запобігання самогубствам

Гриценюк С.С.

10.09.21

 1.  

Взяти участь у святкуванні Дня міста

Нагалевська Н.В.,

 

за графіком

 1.  

Година спілкування на тему:

«Моє місто – моя гордість» для студентів 1- х курсів

Куратори груп

15.09.2021

 1.  

Година спілкування на тему:

«Толерантність і нетерпимість»

Куратори груп

22.09.2021

 1.  

Випуск газет до:

Дня грамотності;

Дня партизанської слави;

 Дня демократії;

Дня миру;

Дня мов.

 

Бондар Н.П.

Гурський С.П.

Гурський С.П.

Гурський С.П.

Бондар Н.П.

 

до 08.09.21

до 22.09.21

до 15.09.21

до 21.09.21

до 24.09.21

 1.  

Розробити і затвердити плани виховної роботи:

 

 • методичного об’єднання кураторів груп;
 • план виховної роботи гуртожитку;
 • бібліотеки;
 • предметних комісій, розділ “Виховні заходи”;
 •         ради профілактики та попередженню правопорушень;
 • план виховної роботи  відділень, розділ “Виховна робота”
 • батьківського комітету

-  органів студентського

самоврядування;

 • “Правового університету“
 •    університету “Здоров'я”
 •        музеїв:    “Народного українського побуту Київщини”

“Історії коледжу”

«Патологоанатомічний музей»

 • гуртків та клубів за інтересами;

- гуртків аматорського мистецтва;

 •      спортивних гуртків і секцій.

Єрохіна Н.М.,

 

 

Вихователь.,

Кофанова О.В.,

Голови предметних комісій.,

Лендрик Л.П.

 

Зав. відділеннями

 

Єрохіна Н.М.

Нагалевська Н.В.

 

Пендер О.В.

Краєвська Р.М.

Костенко Н.М.

 

 

 

Човгун А.М.,

Керівники гуртків

Нагалевська Н.В.,

Биковська Т.О.

До 13.09.2021

 

 1.  

Скласти та затвердити:

 • графік чергування адміністрації в корпусах і  гуртожитках;
 • графік чергування груп і кураторів в навчальних корпусах;
 • графік закріплення територій за групами;
 • графік закріплення аудиторій за групами;

 

 

 

 

Єрохіна Н.М.

 

 

До 01.09.2021

 1.  

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей, дітей-інвалідів та провести огляд умов їх життя (виконання указу Президента України від 17.10.97 р. №1153/97 «Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

Пендер О.В.,

Завідуючі відділеннями,

куратори груп

До 10.09.2021

 1.  

Провести психодіагностику студентів перших курсів з метою вивчення їх психолого-педагогічних особливостей та ступеня їх адаптації до навчання в коледжі

Єрохіна Н.М.,

Гриценюк С.С.

Вересень

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень коледжу

Зав. відділень.,

Єрохіна Н.М.

(в онлайн режимі)

24.09.2021

 1.  

Провести батьківські збори студентів

I курсу

Зав. відділеннями.,

Куратори груп

17.09.2021

 1.  

Здійснювати випуск газети:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

Гурський С.П.,

Нагалевська Н.В.

Згідно графіка

 1.  

Провести Тиждень творчості під гаслом “Кожний студент – зірка”:

 • виставка робіт образотворчого мистецтва (графіка, декоративно-прикладне мистецтво, інші види живопису) та фоторобіт;
 • представлення літературних авторських робіт «Проби пера» (поетичні та прозові твори);
 • “Кредо юного обдарування” (хореографія, вокал, театральна майстерність, художнє читання);
 • підведення підсумків, вшанування переможців

Чала І.Т.

 Т-32,

Куратори груп

20.09. –24.09.2021

 1.  

Провести конкурс на краще естетичне оформлення кімнати в гуртожитках “Затишне житло – затишно моїй душі!”

Вихователь гуртожитку.,

Студ. рада

Вересень 2021

 1.  

Провести екскурсії в музеях коледжу для груп нового набору

Костенко Н.М.,

Човгун А.М.

Протягом місяця

 1.  

Залучення студентів до озеленення території навчального закладу, наведення чистоти і порядку на ній.

Куратори груп

 

Постійно

 

 1.  

Взяти участь у Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище»

Покотило Д.І.

Вересень 2021

 1.  

Психолого-педагогічний консиліум

Куратори груп.,

Єрохіна Н.М.,

Краєвська Р.М.

За графіком

 

 1.  

Підготовка до святкування Дня працівника освіти

Нагалевська Н.В.

до 30.09.21

 1.  

Оформити виставку до Дня вчителя

Кофанова О.В.

до 30.09.21

 

Планування

на жовтень 2021 року

  № п\п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Святковий концерт до Дня працівника освіти

Нагалевська Н.В.

01.10.2021

 1.  

Година спілкування на сімейно-родинну тематику

Куратори груп

06.10.2021

 1.  

Взяти участь у заходах присвячених Дню захисника України

Нагалевська Н.В.,

Яненко В.Г.

за графіком

 1.  

Провести посвяту в козаки «Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух»

Нагалевська Н.В..

Яненко В.Г.

07.10.2020

 1.  

Година спілкування на патріотичну тематику

Куратори груп

13.10.2021

 1.  

Виховна година на морально-етичну тематику

Куратори груп

20.10.2021

 1.  

Провести анкетування студентів з питань правильності вибору професії

Куратори груп

Протягом жовтня

 1.  

Виховна година на патріотичну тематику присвячена звільненню України від німецько-фашистських загарбників

Куратори груп

27.10.2021

 1.  

Відкрита виховна година, присвячена звільненню України від німецько-фашистських загарбників

Куратори груп

За графіком

 1.  

Засідання органів студентського самоврядування коледжу.

Голова парламенту коледжу

Щовівторка

 

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень і коледжу

Зав. відд.

Єрохіна Н.М.

За графіком

 1.  

Засідання комісії з профілактики та попередження правопорушень студентами

Лендрик Л.П.

За графіком

 1.  

Оформити виставки до Дня захисника України

Кофанова О.В.

До 13.10.21

 1.  

Випуск газет:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В.

До 13.10.2021

 1.  

З метою вивчення рідного краю провести екскурсії по м. Біла Церква, у краєзнавчий музей.

Куратори груп

За графіком

 1.  

Організувати відвідування музеїв коледжу

Куратори груп

ІІ-ІІІ курсів

 

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української писемності

 ім. Петра Яцика

Бондар Н.П.

 

За графіком

 1.  

Взяти участь у міському конкурсі соціальної реклами

Кокоша В.М.

Жовтень –листопад 2021 р.

 1.  

Оформити виставку до Дня звільнення України від фашистських загарбників

Кофанова О.В.

До 28.10.21

18.

Засідання Правового університету

Пендер О.В.

1 раз в місяць

19.

Продовжити акцію по створенню рушника «Єднаємося, брати мої»

Куратори груп І курсів

До травня  2022 н.р.

20.

Продовжити  акцію «Мій родовід

 (роботу закінчити до Дня сім`ї)

Куратори І  курсів

Протягом року

 

Планування на

листопад 2021 року

   № п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Година спілкування присвячена дню української писемності та мови: «О слово,  рідне».

Куратори груп

03.11.2021

 1.  

Оформити виставку до Дня української писемності та мови

Кофанова О.В.

До 05.11.2021

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику.

Куратори груп

10.11.2021

 1.  

Година спілкування на превентивну тематику: «Умій сказати палінню – ні!»

Куратори груп

17.11.2021

 1.  

Відкрита  година спілкування присвячена пам’яті жертвам Голодомору

Куратори груп

24.11.2021

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Голова парламенту коледжу

Щовівторка

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень, коледжу

Зав. від.

Єрохіна Н.М.

За графіком

 1.  

Випуск газет:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В.

Згідно графіка

 1.  

Взяти участь у зустрічі з міським головою

Єрохіна Н.М.

За графіком

 1.  

Провести тиждень української

писемності та мови.

Бондар Н.П.

Листопад 2021 р.

 1.  

Провести перший етап  XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Викладачі української мови

Листопад 2021 р.

 1.  

Взяти участь у Міжнародному диктанті з української мови

Викладачі української мови

Листопад 2021 р.

 1.  

Взяти участь у заходах, присвячених пам’яті жертв голодомору “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”

Нагалевська Н.В.

Яненко В.Г.

Гурський С.П.

За

графіком

 1.  

Засідання комісії по попередженню правопорушення

Лендрик Л.П.

02.11.2021

 1.  

Провести олімпіади з навчальних дисциплін.

Голови предметних комісій

За графіком

 1.  

Провести конкурс «Кращий студент 2021 року»

Нагалевська Н.В.

10.11.2021

 1.  

Провести свято до Дня студента

Нагалевська Н.В.

Зав. відділеннями

17.11.2021

 1.  

Оформити виставку до Дня гідності і свободи

Кофанова О.В.

До 19.11.21

 1.  

Початок акції «16 днів проти насильства»:

- зробити виставку, інформаційний стенд;

- провести виховні години на тему запобігання насильства;

- намалювати плакати

Гриценюк С.С.

Кофанова О.В.

Куратори груп

 

Нагалевська Н.В.

25.11.2021

 1.  

Оформити виставку до Дня вшанування пам`яті жертв голодомору

Кофанова О.В.

До 26.11.2021

 1.  

Батьківські збори для груп 2-4 курсів

Куратори груп

За графіком

 1.  

Засідання Правового університету

Пендер О.В.

За графіком

 

Планування на

грудень 2021 року

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Година спілкування на національно-патріотичну тематику

Куратори груп

01.12.2021

 1.  

Флешмоб до Дня боротьби зі СНІДом

Нагалевська Н.В.,

студентський парламент

01.12.2021

 1.  

Оформити виставку до Дня Збройних сил України

Кофанова О.В.

До

06.12.2021

 1.  

Година спілкування на правову

тематику

Куратори груп

08.12.2021

 1.  

Година спілкування на превентивну тематику

Куратори груп

15.12.2021

 1.  

Робота по до оформленню композицій

в музей історії коледжу

Костенко Н.М.

01.12.-10.12.2021

 1.  

Провести українські обрядові свята

Костенко Н.М.

Протягом грудня

 1.  

Впорядкування матеріалів з виховної роботи на сайті коледжу

Єрохіна Н.М.

Нагалевська Н.В.

 

До 10.12.2021

 1.  

Засідання комісії по попередженню та профілактиці   правопорушень

студентами

Лендрик Л.П.

07.12.2021

 1.  

День збройних сил України

«Це мудрості й геройство свято»

Нагалевська Н.В.,

Гурський С.П.,

К-32

Яненко В.Г.

06.12.2021

 1.  

Оформити виставку до Дня прав людини

Кофанова О.В.

10.12.2021

 1.  

Свято різдвяних композицій

Нагалевська Н.В.

 

13.12.2021

13.

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

14.

Міський патріотичний фестиваль « В ім’я Батьківщини»

Нагалевська Н.В.

 

В он-лайн режимі за графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на січень 2022р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Єрохіна Н.М.

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділення, голови рад відділень

Щосереди

о 14

 1.  

Засідання студентських рад гуртожитків

Вихователі, голови рад гуртожитків

Щосереди

1730

 1.  

Провести тренінги до Дня обіймів

Куратори груп, практичний психолог

19.01.2022

 1.  

Взяти участь у заходах, присвячених Дню Соборності України

Єрохіна Н.М.

Яненко В.Г.

21.01.2022

 1.  

Збори відділень по підсумкам першого семестру

Завідувачі відділеннями голови студ. рад.

20.01.2022

 

 1.  

Взяти участь у заходах, присвячених визволенню Білої Церкви від німецько-фашистських загарбників

Голова предметної комісії соціально-економічних дисциплін, викладач дисципліни «Захист Вітчизни»

Січень 2022

 1.  

Провести виховні години до Дня пам`яті жертв Голокосту та Дня пам`яті героїв Крут

Куратори груп

26.01.2022

 1.  

Засідання методичного об’єднання  кураторів

Єрохіна Н. М.

Матвієнко В. М.

За графіком

 1.  

Заняття предметних гуртків

Керівники гуртків

За графіком

 1.  

Взяти участь у засіданні педагогічної ради

Єрохіна Н. М.,

Вихователь гуртожитку

За графіком

 1.  

Випускний на технологічному відділенні

Нагалевська Н.В. Старовойтова А.А.

Куратори груп

31.01.2020

 

План

виховної роботи коледжу

на лютий 2022 р.

№ п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування на правову тематику.

Роз`яснювальна бесіда по дотриманню правил з безпеки життєдіяльності.

Куратори груп

02.02.2022

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику.

Куратори груп

09.02.2022

 1.  

Година спілкування на патріотичну тематику, присвячена Дню пам’яті героїв Небесної Сотні

Куратори груп

16.02.2022

 1.  

Година спілкування на тематику сімейно-родинного виховання.

Куратори груп

23.02.2022

 1.  

Засідання циклової комісії кураторів.

Єрохіна Н.М.

Згідно графіку

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень.

Зав. відділ.

09.02.2021

 1.  

Збори в гуртожитку №2.

Кривенька Н.М.

02.02.2021

 1.  

Участь   у міському конкурсі читців поезії Лесі Українки.

Бондар Н.П.

Згідно графіку

 1.  

Засідання студентського парламенту.

Культорганізатор Парламент

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень.

Зав. відділень, голови рад відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентської  ради гуртожитку.

Кривенька Н.М.

голова ради гурт.

Щосереди

о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв.

Костенко Н. М

Пересунько О.Д.

Щовівторка

15.30

 1.  

Нарада підрозділів з виховної роботи.

Єрохіна Н. М

Що п’ятниці

15.30

 1.  

Робота предметних гуртків.

Зав. кабінетами

За графіком

 1.  

Участь у Всеукраїнської українознавчої грі «Соняшник» .

Дудченко Н.Й.

За графіком

 1.  

Олімпіади з навчальних дисциплін.

Голови предметних комісій

Згідно графіком

 1.  

Взяти участь у міських заходах, присвячених Дню пам’яті  героям  Небесної сотні (он-лайн).

Нагалевська Н. В. Яненко В.Г.

За графіком

 1.  

Взяти участь у міських заходах, присвячених Дню рідної мови (он-лайн).

Бондар Н. П.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на березень 2022 н.р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Засідання комісії по профілактиці правопорушень.

Лендрик Л.П.

02.03.2022

 1.  

Година спілкування на тему сімейно-родинного виховання.

Куратори груп

І курсів

02.03.2022

 1.  

Урочисте привітання жінок, присвячене  8 Березня. (он-лайн).

Нагалевська Н.В.

 

04.03.2022

 1.  

Година спілкування, присвячена Т.Г. Шевченку.

Куратори груп

09.03.2022

 1.  

Провести «Шевченківський марафон» (он-лайн).

Бондар Н.П.

Дука Н.О

студентський парламент

09.03.2022

 1.  

Година спілкування на правову тематику.

Куратори груп

16.03.2022

 1.  

Підведення підсумків акції «Шевченко в моїй родині»

Нагалевська Н.М.

20.03.2022

 1.  

Засідання правового університету.

Пендер О.В.

23.03.2022

 1.  

Огляд Методичних комплексів кураторів (економічне відділення)

Єрохіна Н.М.,

27.03.2022

 1.  

Презентація економічного відділення.

Зав. Відділенням, куратори груп

За графіком

березень

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсі «Київщина очима молодих».

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу.

Культорганізатор

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень.

Зав. відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентської  ради  гуртожитку.

Вихователі гуртожитків

Щосереди о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв.

Костенко Н.М.

Пересунько О.Д.

Щовівторка

 1.  

Заняття гуртків аматорського мистецтва.

Культорганізатор

За графіком

 1.  

Взяти участь у міському конкурсі читців, присвячених Дню народження Т.Г. Шевченка «Кобзарева зоря» (он-лайн).

Бондар Н.П.

Дука Н.О.

За графіком

 1.  

Взяти участь у заочному конкурсі  «Я – Київщини гордість і надія».

Гурський С.П.

Бондар Н.П.

 

Протягом місяця

 1.  

Провести олімпіади з природничих дисциплін.

Викладачі природничих дисциплін

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру».

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Олімпіади з навчальних дисциплін.

Голови предметних комісій

Згідно графіком

План

виховної роботи коледжу

на квітень 2022 н.р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування  на превентивну тематику

Куратори груп

06.04.2022

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

13.04.2022

 1.  

Засідання правового університету

Пендер О.В.

13.04.2022

 1.  

Виховна година «Великдень в моїй родині»

Куратори груп

20.04.2022

 1.  

Провести виховну годину-спогад до дня Чорнобильської трагедії.

Куратори груп

27.04 2022

 1.  

Майстер-класс «Намалюй власну писанку»

Костенко Н.М.

04.04.-21.04.2022 (за попередньою реєстрацією)

 1.  

Презентація відділення ветеринарної медицини

Єрохіна О.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсах: «Моя земле»

«Київщина очима молодих»

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Провести заходи, присвячені Дню довкілля

Комісія викладачів природничо-математичних дисциплін

Протягом місяця

 1.  

Взяти учать у Всеукраїнському конкурсі кращих  творів молодих українських літераторів «Гранослов»

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі творчих проектів

 «Місто очима молодих»

Гурський С.П.

За графіком

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Нагалевська Н.В.

Щовівторка 15:30

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

Щосереди

о 17:00 год.

 1.  

Взяти участь у благодійній акції «Від серця до серця»

Студентська соціальна служба, парламент

Протягом місяця

 1.  

Провести тиждень психології

Гриценюк С.С.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнській акції «Україна наш дім – збережемо його» :

«Збережемо дендропарк «Олександрія»,

 Акція «Чистий берег».

Куратори груп, парламент

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на травень 2022 н.р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Відкрита виховна година для груп І курсу «Моя матуся найкраща».

Куратори груп І курсів

04.05.2022

 1.  

Година спілкування до Дня пам`яті та примирення

Куратори груп ІІ-ІV курсів

04.05.2022

 1.  

Година спілкування, присвячена пам’яті Т.Г. Шевченка.

Куратори груп

11.05.2022

 1.  

Виховна година до Дня пам`яті жерт геноциду кримськотатарського народу

Куратори груп

18.05.2022

 1.  

Провести флешмоб, присвячений Дню вишиванки

НагалевськаН.В.

Куратори груп

19.05.2022

 1.  

Свято «Золоті імена коледжу»

(он-лайн)

Культорганізатор

зав. відділеннями

25.05.2021

 1.  

Година спілкування з техніки безпеки життєдіяльності

Куратори груп

За графіком

 1.  

Вечір зустрічі з випускниками

Нагалевська Н.В.

28.05.2022 12:00

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Культорганізатор

 

Щовівторка     

о 1530 год.

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

 Щосереди    

     о 1700 год.

 1.  

Участь у обласному фотоконкурсі «Незалежна Україна очима молодих».

Куратори груп

Культорганізатор

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі-виставці авторських фотографій студентів аграрних ВНЗ України.

Куратори груп

Культорганізатор

 

Протягом місяця

 1.  

Участь у міському конкурсі

«Біла Церква очима молодих».

Культорганізатор

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у міських заходах присвячених перепохованню

Т.Г. Шевченка.

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у молодіжній акції : «Молодь – за здоровий спосіб життя» до міжнародного дня боротьби з наркотиками.

Куратори               груп,                   Пендер О.В.

За графіком

 1.  

Провести конференції на теми:

«Єдина країна – единая страна»

Куратори груп

За графіком.

 1.  

Презентація холодильно-технологічного відділення.

Рябченко Г.В.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на червень 2022 р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

1

Година спілкування до Дня захисту дітей

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

01.06.2022

2

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

08.06.2022

3

Година спілкування, присвячена вшануванню пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній Війні

Куратори груп

15.06.2022

4

Участь у  XХ Зльоті студентських лідерів аграрної освіти

Єрохіна Н.М.

За графіком

5

Взяти учать у Дні скорботи

Яненко В.Г.

22.06.2022

6

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «Молоде обличчя України»

 

Куратори груп

 

За графіком

7

Провести випускні вечори:

 • Відділення ветеринарної медицини та холодильно-технологічного
 • Економічного відділення та відділення інформаційних технологій

Зав. відділеннями, куратори

За графіком

8

Взяти участь в святі, присвяченому Дню захисту дітей, відвідування дитячого будинку

Служба соціальної та волонтерської роботи

Парламент

Червень 2022 р.

 

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

 

Н А К А З

 

        31.08.2020                         № 216                   м. Біла Церква

 

Про призначення кураторів

навчальних груп на 2020-2021 н.р.

 

 1. Призначити кураторами навчальних груп з оплатою 20% від посадового окладу викладачів:

      

Т-11

-

Шпаківську Ольгу Вікторівну

Т-21

-

Бондар  Наталію  Петрівну

Т-22

-

Чалу Інну Тимофіївну

Т-31

-

Поліщук  Наталію Вікторівну

Т-32

-

Степанчук  Світлану Леонідівну

Т-41

-

Дуку  Нелю  Олександрівну

Т-42

-

Бєлякова  Євгенія  Валерійовича

Т-43

-

Кліванську  Олену Яківну

В-11

-

Пересунько Олену Дмитрівну

ВТ-12

-

Локванець Тетяну Миколаївну

В-21

-

Святецьку Лесю Іванівну

В-22

-

Пендер  Олену Віталіївну

В-31

-

Савчук  Людмилу  Анатоліївну

В-41

-

Зубрицьку  Валентину Михайлівну

В-42

-

Човгун  Аліну Миколаївну

К-11

-

Заєць Євдокію Дмитрівну

К-12

-

Губатенко  Наталію  Анатоліївну

К-21

-

Листопад  Тетяну Миколаївну

К-22

-

Гурського  Степана  Петровича

К-31

-

Покотила Дмитра Івановича

К-32

-

Рой  Наталію  Михайлівну

К-41,42

-

Мидловця  Максима Володимировича

Ф-11

-

Іщук Вікторію Вікторівну

Ф-21

-

Сагдєєву Юлію Андріївну

Ф-31

-

Худякову Лідію Костянтинівну

Ф-101

-

Семенюту Наталію Анатоліївну

КД-11

-

Гнєдіч Валентину  Іванівну

КД-21

-

Москаленко  Ладу  Борисівну

КД-31

-

Лесь  Вікторію Миколаївну

Е-11

-

Бондаренко Олену Олександрівну

Е-21

-

Дятлову Наталію  Вікторівну

Е-31

-

Кокошу  Вікторію  Миколаївну

ІДП-11

-

Загоруйко Ольгу Валеріївну   

ІДП-12

-

Андрущенко Олександру  Анатоліївну

ІДП-21

-

Бойко Валентину Миколаївну

ІДП-22

-

Майбороду  Ольгу Олександрівну

ІДП-31

-

Дудченко Наталію Йосипівну

ІДП-32

-

Матусевич Олену  Василівну

 

Директор коледжу                                                             Л. П. Лендрик

 

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Заступник директора

                                                                з виховної роботи

                                                          Н.М. Єрохіна

                                                      підписано

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів у навчальному корпусі № 1

 IІ семестру 2020-2021 н. р.

 

01.02.2021

- 05.02.2021

Т-21

Бондар Н.П.

08.02.2021

- 12.02.2021

КД-31

Лесь В.М

15.02.2021

- 19.02.2021

К-11

Заяць Є.Д.

22.02.2021

- 26.02.2021

ІДП-32

Матусевич О.В.

01.03.2021

- 05.03.2021

ІДП-31

Дудченко Н.Й.

09.03.2021

- 12.03.2021

В-22

Пендер О.В.

15.03. 2021

- 19.03.2021

К-32

Рой Н.М.

22.03.2021

- 26.03.2021

К-22

Гурський С.П.

29.03.2020

- 02.04.2021

Е-21

Дятлова Н.В.

05.04.2021

- 09.04.2021

ІДП-22

Майборода О.О.

12.04.2021

- 16.04.2021

ІДП -21

Бойко В.М.

19.04.2021

- 23.04.2021

КД-21

Москаленко Л.Б.

26.04. 2021

- 30.04.2021

В-31

Савчук Л.А.

03.05.2021

- 07.05.2021

К-22

Гурський С.П.

10.05.2021

- 14.05.2021

ІДП-32

Матусевич О.В.

17.05.2021

- 21.04.2021

Т-21

Бондар Н.П.

24.05.2021

- 28.05.2021

КД-31

Лесь В.М

31.05.2021

- 04.06.2021

В-22

Пендер О.В.

07.06.2021

- 11.06.2021

К-11

Заяць Є.Д.

14.06.2021

- 18.06.2021

К-12

Губатенко Н.А.

21.06.2021

- 25.06.2021

Е-21

Дятлова Н.В.

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                             Заступник   директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

підписано

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів у навчальному корпусі № 2

 IІ семестру 2020-2021 н.р.

01.02.2021

- 05.02.2021

- В-21

Святецька Л.І.

08.02.2021

- 12.02.2021

- В-11

Пересунько О.Д.

15.02.2021

- 19.02.2021

- К-41,42

Мидловець М.В.

22.02.2021

 

- 26.02.2021

 

- В-41

Зубрицька В.М.

01.03.2021

- 05.03.2021

- К-31

Покотило Д.І.

09.03.2021

- 12.03.2021

- В-42

Човгун А.М.

15.03. 2021

- 19.03.2021

- Т-22

Чала І.Т.

22.03.2021

- 26.03.2021

- К-21

Листопад Т.М.

29.03.2020

- 02.04.2021

- Т-31

Поліщук Н.В.

05.04.2021

- 09.04.2021

- ВТ-12

Локванець Т.М.

12.04.2021

- 16.04.2021

- Т-32

Степанчук С.Л.

19.04.2021

- 23.04.2021

- ІДП-12

Андрущенко О.А.

26.04. 2021

- 30.04.2021

- К-21

Листопад Т.М.

03.05.2021

- 07.05.2021

- К-31

Покотило Д.І.

10.05.2021

- 14.05.2021

- Т-31

Поліщук Н.В.

17.05.2021

- 21.04.2021

- Т-22

Чала І.Т.

24.05.2021

- 28.05.2021

- В-12

Локванець Т.М.

31.05.2021

- 04.06.2021

- К-21

Листопад Т.М.

07.06.2021

- 11.06.2021

- В-11

Пересунько О.Д.

14.06.2021

- 18.06.2021

- ІДП-12

Андрущенко О.А.

21.06.2021

- 25.06.2021

- В-21

Святецька Л.І.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

підписано

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у IІ семестрі 2020-2021 н.р.

 

01.02.2021

- 05.02.2021

-  Е-31

Кокоша В.М.

08.02.2021

- 12.02.2021

-  Ф-21

Сагдєєва Ю.А.

15.02.2021

- 19.02.2021

-  Ф-31

Худякова Л.К.

22.02.2021

- 26.02.2021

-  КД-11

Гнєдіч В.І.

01.03.2021

- 05.03.2021

-  Ф-11

Іщук В.В.

09.03.2021

- 12.03.2021

-  ІДП-11

Загоруйко О.В.

15.03. 2021

- 19.03.2021

-  Т-11

Шпаківська О.В.

22.03.2021

- 26.03.2021

 -  Е-11

Бондаренко О.О.

29.03.2020

- 02.04.2021

-  Е-21

Дятлова Н.В.

05.04.2021

- 09.04.2021

-  К-12

Губатенко Н.А.

12.04.2021

- 16.04.2021

-  Е-31

Кокоша В.М.

19.04.2021

- 23.04.2021

-  Ф-21

Сагдєєва Ю.А.

26.04. 2021

- 30.04.2021

-  Ф-31

Худякова Л.К.

03.05.2021

- 07.05.2021

-  КД-11

Гнєдіч В.І.

10.05.2021

- 14.05.2021

-  Ф-11

Іщук В.В.

17.05.2021

- 21.04.2021

-  ІДП-11

Загоруйко О.В.

24.05.2021

- 28.05.2021

-  Т-11

Шпаківська О.В.

31.05.2021

- 04.06.2021

- ІДП-21

Бойко В.М.

07.06.2021

- 11.06.2021

- ІДП-22

Майборода О.О.

14.06.2021

- 18.06.2021

- Е-11

Бондаренко О.О.

21.06.2021

- 25.06.2021

- Ф-11

Іщук В.В.

 

                                                                                                  

                                                                                                    Затверджую

                                                                                   Директор ВСП ТЕФК БНАУ

                                                                               підписано Л.П. Лендрик

                                                                              «30» серпня 2020 р.

 

Графік

 чергування  адміністрації в навчальних

корпусах на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Єрохіна Н.М.

 

І корпус

 

 

 

Бойко Н.М.

І корпус

 

 

 

 

Матвієнко В.М.

 

 

 

І корпус

 

Єрохіна Н.М.

 

 

 

 

І корпус

Єрохіна О.М.

 

ІІ корпус

 

 

 

Рябченко Г.В.

 

 

 

 

ІІ корпус

Шлапак Л.С.

 

 

І корпус

 

 

Старовойтова А.А.

ІІ корпус

 

 

 

 

Дудник Л.А.

 

 

ІІ корпус

 

 

Мидловець М.В.

 

 

 

ІІ корпус

 

Вовк Л.А.

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

ІІІ корпус

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

підписано

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 1

у I семестрі 2020-2021 н. р.

 

01.09.2020

- 04.2020

Т-21

Бондар Н.П.

07.09.2020

- 11.09.2020

КД-31

Лесь В.М

14.09.2020

- 18.09.2020

Т-41

Дука Н.О.

21.09.2020

- 25.09.2020

ІДП-32

Матусевич О.В.

28.09.2020

- 02.10.2020

ІДП-31

Дудченко Н.Й.

05.10.2020

- 09.10.2020

В-22

Пендер О.В.

12.10 2020

- 16.10.2020

К-32

Рой Н.М.

19.10.2020

- 23.10.2020

К-22

Гурський С.П.

26.10.2020

- 30.10.2020

Е-21

Дятлова Н.В.

02.11.2020

- 06.11.2020

ІДП-22

Майборода О.О.

09.11.2020

- 13.11.2020

ІДП -21

Бойко В.М.

16.11.2020

- 20.11.2020

КД-21

Москаленко Л.Б.

23.11 2020

- 27.112020

В-31

Савчук Л.А.

30.11.2020

- 04.12.2020

К-22

Гурський С.П.

07.12.2020

- 11.12.2020

ІДП-32

Матусевич О.В.

14.12.2020

- 18.12.2020

Т-21

Бондар Н.П.

21.12.2020

- 25.12.2020

КД-31

Лесь В.М

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

підписано

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 2

у I семестрі 2020-2021 н.р.

 

01.09.2020

- 04.2020

- В-21

Святецька Л.І.

07.09.2020

- 11.09.2020

- К-21

Листопад Т.М.

14.09.2020

- 18.09.2020

- К-41,42

Мидловець М.В.

21.09.2020

- 25.09.2020

- В-41

Зубрицька В.М.

28.09.2020

- 02.10.2020

- К-31

Покотило Д.І.

05.10.2020

- 09.10.2020

- В-42

Човгун А.М.

12.10 2020

- 16.10.2020

- Т-42

Біляков Є.В.

19.10.2020

- 23.10.2020

- Т-43

Кліванська Т.Я.

26.10.2020

- 30.10.2020

- Т-31

Поліщук Н.В.

02.11.2020

- 06.11.2020

- Т-22

Чала І.Т.

09.11.2020

- 13.11.2020

- Т-32

Степанчук С.Л.

16.11.2020

- 20.11.2020

- В-21

Святецька Л.І.

23.11 2020

- 27.112020

- К-21

Листопад Т.М.

30.11.2020

- 04.12.2020

- К-31

Покотило Д.І.

07.12.2020

- 11.12.2020

- Т-31

Поліщук Н.В.

14.12.2020

- 18.12.2020

- Т-22

Чала І.Т.

21.12.2020

- 25.12.2020

- Т-32

Степанчук С.Л.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

підписано

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у I семестрі 2020-2021 н.р.

 

01.09.2020

- 04.2020

-  Е-31

Кокоша В.М.

07.09.2020

- 11.09.2020

-  Ф-21

Сагдєєва Ю.А.

14.09.2020

- 18.09.2020

-  Ф-31

Худякова Л.К.

21.09.2020

- 25.09.2020

-  КД-11

Гнєдіч В.І.

28.09.2020

- 02.10.2020

-  Ф-11

Іщук В.В.

05.10.2020

- 09.10.2020

-  ІДП-11

Загоруйко О.В.

12.10 2020

- 16.10.2020

-  Т-11

Шпаківська О.В.

19.10.2020

- 23.10.2020

 -  Е-11

Бондаренко О.О.

26.10.2020

- 30.10.2020

-  К-11

Заєць Є.Д.

02.11.2020

- 06.11.2020

-  К-12

Губатенко Н.А.

09.11.2020

- 13.11.2020

-  Е-31

Кокоша В.М.

16.11.2020

- 20.11.2020

-  Ф-21

Сагдєєва Ю.А.

23.11 2020

- 27.112020

-  Ф-31

Худякова Л.К.

30.11.2020

- 04.12.2020

-  КД-11

Гнєдіч В.І.

07.12.2020

- 11.12.2020

-  Ф-11

Іщук В.В.

14.12.2020

- 18.12.2020

-  ІДП-11

Загоруйко О.В.

21.12.2020

- 25.12.2020

-  Т-11

Шпаківська О.В.

 

                                                                                                

                                                                                                                                Затверджую

                                                                                               Заступник директора

                                                                                               з виховної роботи

                                                                                               ВСП ТЕФК БНАУ

                                                                                             підписано Н.М. Єрохіна

                                                                                             «31» серпня 2020 р.

 

Графік

 чергування  викладачів фізичного виховання

в гуртожитку №1

 на І семестр 2020-2021 н.р.

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Луговська Н.М

+

 

 

 

 

Петрусь А.І.

 

+

 

 

 

Яненко В.Г.

 

 

+

 

 

Авдєєва Т.В.

 

 

 

+

 

Пасічник С.В.

 

 

 

 

+

 

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Заступник директора

                                                                                   з виховної роботи

                                                                                   підписано       Н.М. Єрохіна

“31”серпня 2020 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про закріплення аудиторій за групами

в учбовому корпусі № 1 на 1 семестр 2020-2021 н.р.

 

п/п

аудиторії

Група

Прізвище

куратора

П.І.Б.

зав. кабінетом

1

12

КД-31

Лесь В.М.

Лесь В.М.

2

14

Е-11

Бондаренко О.О.

Бондаренко О.О.

3

17

В-11

Пересунько О.Д.

Яненко В.Г.

4

19

ІДП-32

Матусевич О.В.

Матусевич О.В.

5

21

КД-21

Москаленко Л.Б.

Москаленко Л.Б.

6

23

Т-21

Бондар Н.П.

Бондар Н.П.

7

24

К-11

Заяць Є.Д.

Заяць Є.Д.

8

25

Е-21

Дятлова Н.В.

Дятлова Н.В.

9

26

К-31

Рой Н.М.

Рой Н.М.

10

27

ІДП-11

Загоруйко О.В.

Загоруйко О.В.

11

гурт. №1, ауд. 1

ІДП-22

Майборода О.О.

Майборода О.О.

12

гурт. №1, ауд. 2

К-22

Гурський С.П.

Гурський С.П.

13

гурт. №1, ауд. 3

Т-11

Шпаківська О.В.

Шпаківська О.В.

14

гурт. №1, ауд. 4

К-12

Губатенко Н.А.

Губатенко Н.А

15

гурт. №1, ауд. 5

ВТ-12

Локванець Т.М.

Щелкунова А.О.

16

гурт. №1, ауд. 6

ІДП-31

Дудченко Н.Й.

Дудченко Н.Й.

17

гурт. №1, ауд. 7

В-22

Пендер О.В.

Пендер О.В.

18

гурт. №1, ауд. 9

В-22

Пендер О.В.

Лендрик Н.М.

19

Гурт. кабінет фіз. вих. №1

К-22

Луговська Н.М.

Луговська Н.М.

20

Гурт. кабінет фіз. вих. №2

К-12

Губатенко Н.А.

Петрусь А.І.

21

Каб. інф. сист. Корпус 4

   ІДП-21

Бойко В.М.

Бойко В.М.

22

Кабінет навчальна бухгалтерія (корпус 4)

Т-13

Притула

Татарчук О.О.

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Заступник директора

                                                                                   з виховної роботи

                                                                                   підписано       Н.М. Єрохіна

“31”серпня 2020 р.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про закріплення аудиторій за групами

в учбовому корпусі №2  на І семестр 2020-2021 н.р.

 

п/п

аудиторії

Група

Прізвище

куратора

П.І.Б.

зав. кабінетом

1

    100,211

 К-41,42

Мидловець М.В.

Бадін О.М.

2

101

ІДП-21

Бойко В.М.

Петрашенко М.В.

3

103

Т-22

Чала І.Т.

Чала І.Т.

4

104,201

К-41,42

Мидловець М.В.

Мидловець М.В.

5

106

К-21

Листопад Т.М.

Рябченко Г.В.

6

108

Т-42

Бєляков Є.В.

Бєляков Є.В.

7

204

ВТ-12

Локванець Т.М.

Локванець Т.М.

8

206

Т-43

Кліванська О.Я.

Кліванська О.Я.

9

207

Т-43

Кліванська О.Я.

Кліванська О.Я.

10

208, 209

К-32

Покотило Д.І.

Покотило Д.І.

11

212

Т-32

Степанчук С.Л.

Степанчук С.Л.

12

214

Т-41

Дука Н.О.

Штика Л.І.

13

302,303

В-31

Савчук Л.А.

Пересунько О.Д.

14

304, 305

В-41

Зубрицька В.М.

Фучило Л.Д.

15

306

К-31

Покотило Д.І.

Рябченко Г.В.

16

308

В-41

Зубрицька В.М.

Зубрицька В.М.

17

310

В-42

Човгун А.М.

Човгун А.М.

18

312

Т-31

Поліщук Н.В.

Поліщук Н.В.

19

314

ІДП-12

Андрущенко О.А.

Андрущенко О.А.

20

315

В-42

Човгун А.М.

Єрохіна О.М.

21

316

В-21

Святецька Л.І.

Святецька Л.І.

22

Манеж

В-21

Святецька Л.І.

Ніколаєвич В.І.

23

Музей ветеринарії

В-11

Пересунько О.Д.

Ніколаєвич В.І.

 

                                                                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про закріплення аудиторій за групами

в учбовому корпусі № 3 на 1 семестр 2020-2021 н.р.

 

п/п

аудиторії

Група

Прізвище

куратора

П.І.Б.

зав. кабінетом

1

1

ІДП-12

Андрущенко О.А.

Бойко Н.М.

2

2

В-31

Савчук Л.А.

Савчук Л.А.

3

3

Ф-31

Худякова Л.К.

Худякова Л.К.

4

4

Е-31

Кокоша В.М.

Кокоша В.М.

5

5

Ф-11

Іщук В.В.

Іщук В.В.

6

6

Ф-21

Сагдєєва Ю.А.

Каленська А.В.

7

7

Ф-11

Іщук В.В.

Вовк Л.А.

8

8

КД-11

Гнєдіч В.І.

Гнєдіч В.І.

9

Лекційна зала

Ф-101

Семенюта Н.А.

Семенюта Н.А.

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Заступник директора

                                                                                   з виховної роботи

                                                                                   Н.М. Єрохіна   

                                                                                        підписано   

  “31”серпня 2020.

 

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про закріплення території за навчальними групами

 

п/п

Закріплена територія

Група

Куратор

 1.  

Фасад корпусу № 1, ліва сторона під кабінетом виховної роботи

В-31

Савчук Л.А.

    2

Фасад корпусу №1, права сторона,

клумба біля бухгалтерії, центральна клумба

В-22

Пендер О.В.

3.

Бокова сторона корпусу №1 + мала клумба

В-21

Святецька Л.І.

4.

Клумба №1 від вул. Урицького.

ІДП-31

Дудченко Н.Й.

5.

Клумба №2 (середня)

Т-11

Шпаківська О.В.

6.

Тильна сторона корпусу № 1, під метод кабінетом, вул. Урицького

К-32

Рой Н.М.

7.

Учбовий корпус № 3, фасад (права сторона), під вікнами бібліотеки.

Ф-31

Худякова Л.К.

8.

Учбовий корпус № 3, ліва сторона

ІДП-21

ІДП-22

Бойко В.М.

Майборода О.О.

9.

Учбовий корпус № 3, права стор. (гараж), Клумба ліва за туалетом.

Ф-21

КД-31

Сагдєєва Ю.А.

Москаленко Л.Б.

10.

Вул. Урицького від їдальні до вул. Я. Мудрого (тротуар)

Е-21

Дятлова Н.В.

11.

Учбовий корпус № 1, двір біля котельні + клумба

В-11

Пересунько О.Д.

12.

Учбовий корпус № 1 вхід до медпункту, одна клумба з вітряком

В-12

Локванець Т.М.

13.

Корпус № 1 (клумба біля туалету, права)

Т-21

Бондар Н.П.

14.

Учбовий корпус № 4 тильна сторона клумби (за виходом № 2)

Е-31

Кокоша В.М..

15.

Учбовий корпус № 3,4 прилегла територія

вул. Театральна

ІДП-32

Матусевич О.В.

16.

Територія їдальні, права сторона

Т-22

Чала І.Т.

17.

Літня площадка,прибирання плит

КД-11

Е-11

Гнєдіч В.І.

Бондаренко О.О.

18.

Літня площадка, клумби

КД-31

Лесь В.М.

19.

Вхід між їдальнею і санаторієм “Радон”, від вул. Театральної до вул. Урицького

К-21

Листопад Т.М.

20.

Гуртожиток № 1, спортивний майданчик ліва сторона

ІДП-11.

Загоруйко О.В.

 

21.

Права сторона

ІДП-12 

Андрущенко О.А

22.

Корпус № 2, фасад

Т-31

Т-32

Поліщук Н.В.

Степанчук С.Л.

23.

Корпус №2, територія біля манежу і сараю

К-11

К-12

Заєць Є.Д.

Губатенко Н.А.

24.

Гуртожиток №2

Мешканці гуртожитку № 2

25.

Гараж вул. Банкова

К-22

Гурський С.П.

         

 

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                              Заступник директора

                                                                                                               з виховної роботи

                                                                                                               Н. М. Єрохіна

                                                                                                                            “31”серпня 2020р.

Розпорядження

про закріплення ветеранів за учбовими групами

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Домашня адреса

Телефон

Група

 1.  

Бітюк

Галина Петрівна

вул. Чуйкова, 69, кв.72

6-24-07

Т-21

2.

Борзак Віра Давидівна

вул. Крупської 74, кв. 1

 

В-12

3.

Булгарова Валентина Захарівна

вул. Турчанінова 14, кв. 16

340575

ІДП-31

4.

Василевська Ніна Трохимівна

вул.  Січневий прорив 3,

 кв. 19

34-58-29

Е-11

5.

Василевський Артур Васильович

вул. Січневий прорив 3, кв. 19

34-58-29

Ф-21

6.

Вознесенська

Аліна Іванівна

вул. Леніна 18, кв.14

5-19-61

В-11

 

7.

Войдевич Тамара Андріївна

І-й Піщаний провулок, 6а

39-81-88

 Ф-31

8.

Галашевська  Людмила Іванівна

вул. Першотравнева, 38

067-87-398-06

Т-22

9.

Гаврилюк Іван Тимофійович

вул.  Комсомольська 87,

кв. 27

39-54-01

0988905204

К-31

10.

Гусяк Іванна Олексіївна

вул. Славіна 21, кв. 7

6-51-67

В-21

11.

Довбуш

Олена Дмитрівна

вул. Турчанінова, 6, кв. 1

34-82-10

Т-21

12.

Задунайська Валентина Михайлівна

вул. Комсомольська 87, кв. 62

098-44-86-164

 

13.

Колодько Віра Степанівна

ІІ курсовий провулок 14а,

кв. 11

38-00-38

ІДП-11

14.

Корнієнко Наталія Едуардівна

Зубрицька В.М.

Телефонувати Ніколаєвич В.І.

0672558654

В-41

15.

Лазоренко

Марія Іванівна

вул. Турчанінова 11,кв. 3

34-41-39

К-21

16.

Лебедєва

Ніна Ізотівна

вул. Примакова, 22

39-81-04

К-22

17.

Лисенко Олександр Кіндратович

вул. Фрунзе 6, кв. 7

067-301-44-42

К-42

18.

Новікова  Людмила Павлівна

вул. Водопійна 19, кв. 121

5-04-84

0984260154

  Т-41

19.

Павлова

Ніна Володимирівна

вул. Я. Мудрого, 26 кв. 22

5-27-43

0685130935 т.чоловіка Дмитрівни

Е-21

20.

Соколова

Галина Олександрівна

вул. Січневий прорив,

 4,   кв. 51

34-79-58

0965854309

К-32

21.

Соколова Зінаїда Олександрівна

вул. Я.Мудрого 64, кв.70

Виїхала

 

22.

Скопенцева Людмила Вікторівна

вул. Січневий прорив

13,кв. 27

097-325-22-11

В-31

23.

Сторожик Тамара Віталіївна

вул. Франко 52/25, кв. 3

063-23-20-417

К-12

24.

Тур-Євдокімова

Галина Артемівна

Б-р. 1 Травня, 49, кв.64

6-17-96

0974483324

Т-22

25.

Тютюнник Раїса Василівна

Провулок Проточний 8

097-54-39-300

К-41

26.

Федчун Галина Іванівна

вул. Партизанська 33, кв. 29

39-15-31

0976602992

ІДП-21

27.

Ченчик Людмила Володимирівна

вул. Пушкінська 50, кв. 36

39-01-23

0982765475

КД-11

28.

Щукіна Ріта Василівна

вул. Шолом -  Алейхема 33, кв. 34

38-99-41

0675261810

ІДП-22

29.

Ясинська Валентина Володимирівна

вул. Піщана, 74

096-744-45-58

Ф-11

30.

Лебедєва Людмила Борисівна

вул. Пушкінська 50, кв.132

0969321745

 

31.

Василюк Антоніна Іванівна

вул. Декабристів

067-296-25-01

Е-31

32.

Поліщук Любов Іванівна

Бульвар Олександрійський 133

кв. 51

0685130933

6-96-42

Т-43

33.

Підопригора Тамара Олександрівна

     вул. Нагорна 13

0683557039

В-11

34.

Гаркавенко Сергій Ілліч

Комсомольська98, кв, 167

0970083100

К-22

35.

Гончар Галина Іванівна

Леваневського 59 кв. 85

0680401935

ІДП-22

36.

Журавльова Зінаїда Георгіївна

Б-р Комсомольський  12. кв.62

0972615196

38-50-22

Т-31

37.

Зайцева Надія Іванівна

Логінова 37-а кв.66

0962083648

39-94-43

КД-21

38.

Касіян Петро Захарович

Пролетарська 13. Кв. 102

0961039096

ІДП-32

39.

Чалий Тимофій Андрійович

Піщаний пр. 20 кв.1

0662544105

Т-22

40.

Коморченко Ліна Григоровна

Бульвар М. Грушевського 44 кв. 64

0982711729

КД-31

41.

Лісовський Олександр Валентинович

Вул. Фурманова 8 кв.1

0664417987

К-11

42.

Вербицька Людмила Петрівна

Некрасова 84 кв.105

0977578930

Т-42

43.

Павлюк Наталія Василівна

Провулок Студентський 7

кв.110

0978924007

В-42

44.

Стара  Надія Олексіївна

с. Шкарівка

 вул. Никоненко

0958971450

В-22

45.

Джевареліа

Ірина Іванівна

Бульвар Олександрійський

105 кв.32

0987076178

Т-11

46.

Штика

Анатолій Іванович

Вул. Лугова

 

Т-31

 

 

Планування

роботи на січень 2021 р.

ВИХОВНА РОБОТА

1.

Засідання студентського парламенту коледжу в он-лайн режимі

Щовівторка

о 1530

Єрохіна Н.М., Голова студентської ради коледжу

виконано

2.

Засідання студентських рад відділень в он-лайн режимі

Щосереди

о 1400

Зав. відділення, голови рад відділень

виконано

3.

Засідання студентської ради гуртожитку в он-лайн режимі

Щосереди

1730

Вихователь, голова ради гуртожитку

виконано

4.

Засідання методичного об’єднання  кураторів в он-лайн режимі

За графіком

Єрохіна Н.М., Матвієнко В.М.

виконано

5.

Заняття гуртків аматорського мистецтва в он-лайн режимі

За графіком

Нагалевська  Н.В.

виконано

6.

Заняття предметних гуртків в он-лайн режимі

За графіком

Керівники гуртків

виконано

7.

Участь у заходах, присвячених Дню Соборності України в он-лайн режимі

22.01.2021 р.

Єрохіна Н.М., Яненко В.Г.,

Нагалевська Н.В.

виконано

8.

Збори відділень за підсумками першого семестру в он-лайн режимі

22.01.2021 р.

 

Завідувачі відділеннями голови студ. рад.

виконано

9.

Випускний на технологічному відділенні в он-лайн режимі

29.01.2021 р.

Нагалевська Н.В., Старовойтова А.А., куратори груп

виконано

 

Заступник директора з виховної роботи            /підписано/          Н.М. Єрохіна

 

План

виховної роботи коледжу

на лютий 2021 р.

 

 

      № п/п

  Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування на правову тематику.

Роз`яснювальна бесіда по дотриманню правил з безпеки життєдіяльності.

Куратори груп

03.02.2021

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику.

Куратори груп

10.02.2021

 1.  

Година спілкування на патріотичну тематику, присвячена Дню пам’яті героїв Небесної Сотні

Куратори груп

17.02.2021

 1.  

Година спілкування на тематику сімейно-родинного виховання.

Куратори груп

24.02.2021

 1.  

Засідання циклової комісії кураторів.

Єрохіна Н.М.

Згідно графіку

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень.

Зав. відділ.

09.02.2021

 1.  

Збори в гуртожитку №2.

Кривенька Н.М.

03. 02.2021

 1.  

Участь   у міському конкурсі читців поезії Лесі Українки.

Бондар Н.П.

Згідно графіку

 1.  

Засідання студентського парламенту.

Культорганізатор Парламент

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень.

Зав. відділень, голови рад відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентської  ради гуртожитку.

Кривенька Н.М.

голова ради гурт.

Щосереди

о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв.

Костенко Н. М

Човгун А.М.

Щовівторка

15.30

 1.  

Нарада підрозділів з виховної роботи.

Єрохіна Н. М

Щоп’ятниці

15.30

 1.  

Робота предметних гуртків.

Зав. кабінетами

За графіком

 1.  

Участь у Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» .

Дудченко Н.Й.

За графіком

 1.  

Олімпіади з навчальних дисциплін.

Голови предметних комісій

Згідно графіком

 1.  

Взяти участь у міських заходах, присвячених Дню пам’яті  героям  Небесної сотні (он-лайн).

Нагалевська Н. В. Яненко В.Г.

За графіком

 1.  

Взяти участь у міських заходах, присвячених Дню рідної мови (он-лайн).

Бондар Н. П.

За графіком

                 

        Заходи проводяться в он-лайн режимі або з дотримання карантинних вимог!

 

План

виховної роботи коледжу

на березень 2021 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Засідання комісії по профілактиці правопорушень.

Лендрик Л.П.

02.03.2021

 1.  

Година спілкування на тему сімейно-родинного виховання.

Куратори груп

І курсів

10.03.2021

 1.  

Година спілкування, присвячена Т.Г. Шевченку.

Куратори груп

03.03.2021

 1.  

Година спілкування на правову тематику.

Куратори груп

17.03.2021

 1.  

Засідання правового університету.

Пендер О.В.

23.03.2021

 1.  

Батьківські збори для студентів всіх курсів (он-лайн).

Вихователі гуртожитків,

Зав. відділення

Куратори груп

19.03.2021

 1.  

Презентація економічного відділення.

Зав. Відділенням, куратори груп

За графіком

березень

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсі «Київщина очима молодих».

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу.

Культорганізатор

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень.

Зав. відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентської  ради  гуртожитку.

Вихователі гуртожитків

Щосереди о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв.

Костенко Н.М.

Ніколаєвич В.І.

Щовівторка

 1.  

Заняття гуртків аматорського мистецтва.

Культорганізатор

За графіком

 1.  

Взяти участь у міському конкурсі читців, присвячених Дню народження Т.Г. Шевченка «Кобзарева зоря» (он-лайн).

Бондар Н.П.

Дука Н.О.

За графіком

 1.  

Провести «Шевченківський марафон» (он-лайн).

Бондар Н.П.

Дука Н.О

04.03.2021

 1.  

Взяти участь у заочному конкурсі  «Я – Київщини гордість і надія».

Гурський С.П.

Бондар Н.П.

 

Протягом місяця

 1.  

Провести олімпіади з природничих дисциплін.

Викладачі природничих дисциплін

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру».

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Урочисте привітання жінок, присвячене  8 Березня. (он-лайн).

Нагалевська Н.В.

05.03.2020

              Заходи проводяться в он-лайн режимі або з дотримання карантинних вимог!

 

План

виховної роботи коледжу

на квітень 2021 н.р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування  на превентивну тематику

Куратори груп

07.04.2021

 1.  

Година спілкування, присвячена Великоднім святам

Куратори груп

28.04 2021

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

14.04.2021

 1.  

Провести виховну годину-спогад до дня Чорнобильської трагедії.

Куратори груп

21.04.2021

 1.  

Засідання правового університету

Пендер О.В.

14.04.2021

 1.  

Презентація відділення ветеринарної медицини

Єрохіна О.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсах: «Моя земле»

«Київщина очима молодих».

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Провести заходи, присвячені Дню довкілля

Комісія викладачів природничо-математичних дисциплін

Протягом місяця

 1.  

Взяти учать у Всеукраїнському конкурсі кращих  творів молодих українських літераторів «Гранослов»

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі творчих проектів

 «Місто очима молодих»

Гурський С.П.

За графіком

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Нагалевська Н.В.

Щовівторка 15:30

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

Щосереди

о 17:00 год.

 1.  

Взяти участь у благодійній акції «Від серця до серця»

Студентська соціальна служба, парламент

Протягом місяця

 1.  

Провести майстер-клас «Намалюй писанку»  (он-лайн).

 Костенко Н.М.

За графіком

 1.  

Провести тиждень психології

Загородня С.О.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнській акції «Україна наш дім – збережемо його» :

«Збережемо дендропарк «Олександрія»,

 Акція «Чистий берег».

Куратори груп, парламент

За графіком

 

                Заходи проводяться в он-лайн режимі або з дотримання карантинних вимог!

 

План

виховної роботи коледжу

на травень 2021 н.р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування, присвячена Дню матері.

Відкрита виховна година для груп І курсу «Моя матуся найкраща».

Куратори груп

Куратори груп І курсів

05.05.2021

 1.  

Година спілкування, присвячена пам’яті Т.Г. Шевченка.

Куратори груп

12.05.2021

 1.  

Свято «Золоті імена коледжу» (он-лайн).

Культорганізатор

зав. відділеннями

26.05.2021

 1.  

Година спілкування з техніки безпеки життєдіяльності.

Куратори груп

За графіком

 1.  

Вечір зустрічі з випускниками.

Нагалевська Н.В.

29.05.2021 12.00

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу.

Культорганізатор

 

Щовівторка      о 1530 год.

 1.  

Засідання студентських рад відділень.

Зав. відділень

Голови Рад відділень

 Щосереди         о 1700 год.

 1.  

Участь у обласному фотоконкурсі «Незалежна Україна очима молодих».

Куратори груп

Культорганізатор

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі-виставці авторських фотографій студентів аграрних ВНЗ України.

Куратори груп

Культорганізатор

 

Протягом місяця

 1.  

Участь у міському конкурсі

«Біла Церква очима молодих».

Культорганізатор

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у міських заходах присвячених перепохованню

Т.Г. Шевченка.

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у молодіжній акції : «Молодь – за здоровий спосіб життя» до міжнародного дня боротьби з наркотиками.

     Куратори груп,                   Пендер О.В.

За графіком

 1.  

Провести конференції на теми:

«Єдина країна – единая страна».

Куратори груп

За графіком.

 1.  

Презентація холодильно-технологічного відділення.

Рябченко Г.В.

За графіком

 1.  

Провести флешмоб, присвячений Дню вишиванки.

НагалевськаН.В.

Куратори груп

19.05.2021

 

           Заходи проводяться в он-лайн режимі або з дотримання карантинних вимог!

План

виховної роботи коледжу

на червень 2020 р.

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

1

Година спілкування, присвячена Дню захисту дітей

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

02.06.2021

2

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

09.06.2021

3

Година спілкування, присвячена вшануванню пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній Війні

Куратори груп

16.06.2021

4

Участь у  XХ Зльоті студентських лідерів аграрної освіти

Єрохіна Н.М.

За графіком

5

Взяти учать у Дні скорботи

Яненко В.Г.

22.06.2021

6

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «Молоде обличчя України»

 

Куратори груп

 

За графіком

7

Провести випускні вечори:

 • Відділення ветеринарної медицини та холодильно-технологічного
 • Економічного відділення та відділення інформаційних технологій

Зав. відділеннями, куратори

24.06.2021

 

25.06.2021

8

Взяти участь в святі, присвяченому Дню захисту дітей, відвідування дитячого будинку

Служба соціальної та волонтерської роботи

Парламент

Червень 2021 р.

 

               Заходи проводяться в он-лайн режимі або з дотримання карантинних вимог!

Планування

на вересень 2020 року

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Ознайомити з основними положеннями Статуту коледжу, «Правилами внутрішнього розпорядку коледжу» новоприбулих працівників та студентів коледжу та тимчасовим положенням щодо організації протиепідемічних заходів та організації освітнього процесу у ВСП « Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ»

Керівники підрозділів.,

Куратори груп

Серпень

 

2.

Посвята в студенти.  День Знань.

 

Нагалевська Н.В.

Москаленко Л.Б.., КД-21.,

Степанчук С.Л.

Т-32

01.09.2020

 

3.

Створення святкових фотовиставок

Чала І.Т.,

Заяць Є.Д.,

Загородня С.О.

01.09.2020

4.

Година спілкування для І – ІV курсів на тему: «Профілактика та дотримання протиепідемічних заходів в період карантину»,

 

Куратори груп

01.09.2020

5.

Виховна година по підсумках минулого навчального року та завданнях на 2020-2021 н.р. Інструктаж з техніки безпеки

Куратори груп

02.09.2020

6.

 «Будуємо справжню демократичну країну», «Прагнемо миру». Для ІІ – ІV курсів.

Куратори груп

(тема за вибором)

09.09.2020

7.

Взяти участь у святкуванні Дня міста

Нагалевська Н.В.,

 

12.09.2020

8.

Година спілкування на тему:

«Моє місто – моя гордість» для студентів 1- х курсів

Куратори груп

09.09.2020

9.

Година спілкування на моральну-етичну тематику

Куратори I-ІV курсів

16.09.2020

10.

Година спілкування на тему:

«Толерантність і нетерпимість»

Куратори груп

23.09.2020

11.

Розробити і затвердити плани виховної роботи:

 

 • методичного об’єднання кураторів груп;
 • план виховної роботи гуртожитку;
 • бібліотеки;
 • предметних комісій, розділ “Виховні заходи”;
 •         ради профілактики та попередженню правопорушень;
 • план виховної роботи  відділень, розділ “Виховна робота”
 • батьківського комітету

 

-  органів студентського

самоврядування;

 • “Правового університету“
 •    університету “Здоров'я”
 •        музеїв:    “Народного українського побуту Київщини”

“Історії коледжу”

«Патологоанатомічний музей»

 • гуртків та клубів за інтересами;
 •  

- гуртків аматорського мистецтва;

 •      спортивних гуртків і секцій.

Єрохіна Н.М.,

Вихователь.,

Кофанова О.В.,

Голови предметних комісій.,

Лендрик Л.П.

 

Зав. відділеннями

 

Єрохіна Н.М.

 

Нагалевська Н.В.

 

Пендер О.В.

Краєвська Р.М.

Костенко Н.М.

 

 

.

Ніколаєвич В.І.,

Керівники гуртків

 

Нагалевська Н.В.,

Биковська Т.О.

 

До 12.09.2020

 

12.

Скласти та затвердити:

 • графік чергування адміністрації в корпусах і  гуртожитках;
 • графік чергування груп і кураторів в навчальних корпусах;
 • графік закріплення територій за групами;
 • графік закріплення аудиторій за групами;

 

 

 

 

Єрохіна Н.М.

 

 

До 01.09.2020

13.

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей, дітей-інвалідів та провести огляд умов їх життя (виконання указу Президента України від 17.10.97 р. №1153/97 «Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

Пендер О.В.,

Завідуючі відділеннями,

куратори груп

До 10.09.2020

14.

Провести психодіагностику студентів перших курсів з метою вивчення їх психолого-педагогічних особливостей та ступеня їх адаптації до навчання в коледжі

Єрохіна Н.М.,

Загордня С.О.

Вересень

15.

Свято до дня працівника освіти

 «Учителю, тобі вклоняюсь я,

бо праця на землі твоя свята»

Кокоша В.М.,

Е-31(3 корпус).,

Поліщук Н.В.

Т-31( 2 корпус).,

Пендер О.В.

В-22(1 корпус).,

Бойко В.М.

ІДП-21(4 корпус)

04.10.2020

16.

Засідання батьківського комітету відділень

коледжу

Зав. відділень.,

Єрохіна Н.М.

(в онлайн режимі)

25.09.2020

17.

Провести батьківські збори студентів

I курсу

Зав. відділеннями.,

Куратори груп

20.09.2020

18.

Здійснювати випуск газети:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.,

Нагалевська Н.В.

Згідно графіка

19.

Провести Тиждень творчості під гаслом “Кожний студент – зірка”:

 • виставка робіт образотворчого мистецтва (графіка, декоративно-прикладне мистецтво, інші види живопису) та фоторобіт;
 • представлення літературних авторських робіт «Проби пера» (поетичні та прозові твори);
 • “Кредо юного обдарування” (хореографія, вокал, театральна майстерність, художнє читання);
 • підведення підсумків, вшанування переможців

Чала І.Т.

 Т-22.,

Куратори груп

16.09. –27.09.2020

20.

Провести конкурс на краще естетичне оформлення кімнати в гуртожитках “Затишне житло – затишно моїй душі!”

Вихователь гуртожитку.,

Студ. рада

Вересень 2020

21.

Провести екскурсії в музеях коледжу для груп нового набору

Костенко Н.М.,

Ніколаєвич В.І.

Протягом місяця

22.

Залучення студентів до озеленення території навчального закладу, наведення чистоти і порядку на ній.

Куратори груп

 

Постійно

 

23.

Взяти участь у Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище»

Покотило Д.І.

Вересень 2020

24.

Психолого-педагогічний консиліум

 

 

Куратори груп.,Єрохіна Н.М.,Краєвська Р.М.

За графіком

 

 

Планування

на жовтень 2020 року

 

№ п\п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Година спілкування на сімейно-родинну тематику

Куратори груп

07.10.2020

2.

Година спілкування на патріотичну тематику

Куратори груп

14.10.2020

3.

Виховна година на морально-етичну тематику

Куратори груп

21.10.2020

4.

Виховна година на патріотичну тематику присвячена звільненню України від німецько-фашистських загарбників

Куратори груп

28.10.2020

5.

Відкрита виховна година, присвячена звільненню України від німецько-фашистських загарбників

Куратори груп

За графіком

6.

Засідання органів студентського самоврядування коледжу.

Голова парламенту коледжу

Щовівторка

 

7.

Засідання батьківського комітету відділень

 і коледжу

Зав. відд.

Єрохіна Н.М.

За графіком

8.

Засідання комісії з профілактики та попередження правопорушень студентами

Лендрик Л.П.

05.10.2020

9.

Випуск газет:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В.

 

До 14.10.2020

10.

З метою вивчення рідного краю провести екскурсії по м. Біла Церква, у краєзнавчий музей.

Куратори груп

За графіком

11.

Організувати відвідування музеїв коледжу

 

Куратори груп

 

За графіком

12.

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української писемності ім. Петра Яцика

Бондар Н.П.

 

За графіком

13.

Взяти участь у регіональному конкурсі патріотичної пісні та поезії

«В ім’я батьківщини»

Нагалевська Н.В.

За графіком

14.

Взяти участь у міському конкурсі соціальної реклами

Худякова Л.К.

Жовтень –листопад 2020 р.

15.

Провести конкурс «Кращий студент року коледжу»

Нагалевська Н.В.

Сагдєєва Ю.А. Ф-21

21.10.2020

16.

 

Провести посвяту в козаки «Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух»

 

Нагалевська Н.В..

Яненко В.Г.

 

07.10.2020

17.

Взяти участь у міському конкурсі

«Кращий студент року»

Нагалевська Н.В.

Завідуючі відділеннями

За графіком

 18.

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

 19.

Продовжити акцію по створенню рушника «Єднаємося брати мої»

Куратори груп І курсів

До травня місяця 2020 н.р.

 20.

Започаткувати акцію «Мій родовід

 ( роботу закінчити  до Дня сім*ї)

Куратори І  курсів

Протягом року

 

 

Планування на листопад 2020 року

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Година спілкування присвячена дню української писемності та мови: «О слово,  рідне».

Куратори груп

04.11.2020

2.

Година спілкування на морально-етичну тематику.

Куратори груп

11.11.2020

3.

Година спілкування на превентивну тематику: «Умій сказати палінню – ні!»

Куратори груп

18.11.2020

4.

Відкрита  година спілкування присвячена пам’яті жертвам Голодомору

Куратори груп

25.11.2020

5.

Виховна година, присвячена Дню пам’яті жертв голодомору

Куратори груп

25.11.2020

6.

Засідання студентського парламенту коледжу

Голова парламенту коледжу

Щовівторка

 

7.

Засідання батьківського комітету відділень, коледжу

Зав. відд.

Єрохіна Н.М.

За графіком

8.

Випуск газет:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В..

Згідно графіка

 

9.

Взяти участь у зустрічі з міським головою

Єрохіна Н.М.

За графіком

10.

Провести тиждень української писемності та мови.

Бондар Н.П.

Листопад 2020р.

11.

Провести перший етап  XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Викладачі української мови

Листопад 2020 р

12.

Взяти участь у Міжнародному диктанті з української мови

Викладачі української мови

Листопад 2020 р

13.

Взяти участь у заходах, присвячених пам’яті жертв голодомору “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”

Нагалевська Н.В.

Яненко В.Г.

Гурський С.П.

За

графіком

14.

Засідання комісії по попередженню правопорушення

Лендрик Л.П.

03.11.2020

15.

Провести олімпіади з навчальних дисциплін.

Голови предметних комісій

За графіком

16.

Провести свято до Дня студента

Нагалевська Н.В..

Зав. відділеннями

17.11.2020

17.

Батьківські збори для груп 2-4 курсів

Куратори груп

За графіком

18.

Засідання Правового університету

Пендер О.В.

За граф.

 

Планування на грудень 2020 року

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

 1.  

Година спілкування на національно-патріотичну тематику

Куратори груп

04.12.2020

2.

Година спілкування на правову

тематику

Куратори груп

11.12.2020

3.

Година спілкування на превентивну тематику

Куратори груп

18.12.2020

4.

Робота по до оформленню композицій

в музей історії коледжу

Костенко Н.М.

01.12.2020-12.12.2021

5.

Впорядкування матеріалів з виховної роботи на сайті коледжу

Єрохіна Н.М.

Нагалевська Н.В.

 

До 12.12.2020

6.

Засідання комісії по попередженню та профілактиці   правопорушень

студентами

Лендрик Л.П.

03.12.2020

7.

День збройних сил України

«Це мудрості й геройство свято»

Нагалевська Н.В.,

Гурський С.П.,

 К-22

Яненко В.Г.

06.12.2020

8.

Свято різдвяних композицій

Нагалевська Н.В.

 

12.12.2020

 9

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

 10

Міський патріотичний фестиваль « В ім’я Батьківщини»

Нагалевська Н.В.

 

В онлайн режимі 05.12 2020р.

 

ПОГОДЖЕНО

Установчою конференцією студентів ВСП ТЕФК БНАУ

 3 березня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ"

Директор

підписано Л.П. Лендрик

 11 березня 2018 р.

 

 

 

Положення

про щорічний конкурс на кращу студентську групу

ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського національного аграрного університету"

(внесено зміни 30.08.2020 р. протокол засідання студентського парламенту №1 щодо зміни назви)

 

 1. Загальні положення

 

Основу функціонування коледжу складає процес навчання та виховання студентської молоді, формування кваліфікованого фахівця.

Навчально-виховний процес має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувати їх соціальну зрілість.

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ» розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту», "Про фахову передвищу освіту" Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, Концепції гуманітарної освіти в Україні та інших нормативних документів МОНУ, а також Положення ВСП ТЕФК БНАУ.

 

 1. Мета та завдання

 

Конкурс на кращу студентську групу проводиться з метою:

 • Стимулювання пізнавальної діяльності студентів та формування у них активної життєвої позиції;
 • Підвищення якості навчання студентів;
 • Активізації пошуково-дослідної роботи;
 • Розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
 • Виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
 • Подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
 • Залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
 • Розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;
 • Дотримання трудової дисципліни та норм поведінки під час навчання і в побуті.

Стратегічними завданнями конкурсу є:

 • Пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;
 • Пропагування кращих взірців співпраці студентів з викладацьким складом коледжу  з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
 • Вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
 • Організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу;
 •  Посилення згуртованості студентських груп;
 • Зміцнення навчальної дисципліни;
 • Покращення іміджу коледжу на всіх рівнях.

 

 1. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

             Конкурс проводиться щорічно протягом навчального року  і завершується підведенням підсумків та визначення переможців до Міжнародного дня студентів.

             Конкурс проводиться в два етапи:

 1. До 25 вересня поточного року на кожному відділенні конкурсною комісією визначається та узагальнюється результативність роботи академічних груп у відповідності до розроблених критеріїв, визначаються переможці на відділенні.
 2. До 25 жовтня поточного року конкурсна комісія коледжу розглядає подання комісій, вивчає матеріали кращих груп відділень, підводить підсумки конкурсу, визначає переможців.

 

До складу конкурсної комісїі віділення входять:

 

 • Завідувач відділення;
 • Голова студентської ради відділення;
 • Голови студентських рад гуртожитків;
 • Голови студентських рад груп;
 • Куратори груп.

 

Обов’язки конкурсної комісії:

 

 • Збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;
 • Оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної комісії;
 • Підготовка наказу про нагородження переможців першого етапу конкурсу;
 • Оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу конкурсу.

 

Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в коледжі створюється конкурсна комісія у складі:

 • Заступник директора з виховної роботи;
 • Завідувачі відділень;
 • Голова студентського парламенту коледжу;
 • Голова студентського профкому коледжу;
 • Голови студентських рад відділень;
 • Голови студентських рад гуртожитків;

 

 1. Критерії оцінки

 

Студентська група оцінюється за рейтингом, який включає парламенти підсумкової успішності,науково-дослідної роботи та громадської активності студентів.

При підведенні підсумків враховуються наступні показники:

 • Успішність груп;
 • Чисельність іменних стипендіатів;
 • Кількість відрахованих;
 • Участь в предметних олімпіадах різних рівнів;
 • Участь у наукових конференціях;
 • Наукові публікації;
 • Участь у художній самодіяльності;
 • Участь у спортивному житті коледжу;
 • Участь у роботі громадських організацій коледжу, міста, району.

 

 1. Підведення підсумків та заохочення

 

Підсумки конкурсу підводяться журі і затверджуються директором коледжу. Підсумки конкурсу висвітлюються у коледжанській газеті «Студентський вісник» та через офіційний сайт коледжу до Міжнародного дня студента.

Краща група за результатами конкурсу нагороджується грамотами та іншими видами заохочення.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП "ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ"

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП "Технолого-економічний

фаховий коледж Білоцерківського НАУ"

 /підписано/   Л.П. Лендрик

            « 15 »   листопада  2019 р.

 

                      

                           

 

 

 

 

 

                 

                 Правила внутрішнього розпорядку студентів

               ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж

              Білоцерківського НАУ"

(внесено зміни 17 вересня 2020 р. протокол

  № 2 засідання студентського парламенту)

 

 

 

 

м. Біла Церква

 2019

 

І. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для студентів коледжу розроблені відповідно до положень Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення про ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та студентами, умови праці та навчання, порядок приймання та виключення зі складу студентів, норми дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку забезпечують виконання завдань, поставлених перед закладом фахової перед вищої освіти:

1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;

2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;

3) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

4) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

5) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

6) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

1.3. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення в коледжі умов, що сприяють успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

1.4. Головний обов’язок студента - наполегливо засвоювати знання та практичні навики з обраного фаху.

1.5. Навчаючись в коледжі, студент зобов’язаний дотримуватися Положення про ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»,  Правил внутрішнього розпорядку студентів ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету».

1.6. Незнання Правил внутрішнього розпорядку студентів  коледжу не звільняє від відповідальності за їх порушення.

1.7. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором коледжу  і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

1.8.  Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, вирішуються директором, адміністрацією коледжу та органами студентського самоврядування  відповідно до наданих їм повноважень.

1.9. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

 

ІІ. Організація навчального процесу

 

 1.  Навчальні заняття в коледжі проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів, затверджених у встановленому порядку.
 2. Розклад навчальних занять складається щосеместрово не пізніше, ніж за 10днів до початку семестру, оприлюднюється на дошці оголошень, на сайті коледжу, у викладацьких навчальних корпусів.

2.3. Заняття проводяться спареними академічними годинами. Про початок і кінець занять викладачів та студентів сповіщає дзвінок. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка не дозволено. Тривалість одного навчального заняття – 1 година 20 хв.

2.4. Студенти переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу.

2.5. Студенти коледжу зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом спеціальності.

Облік відвідування студентів ведуть викладачі в журналі навчальних занять.

2.6. У кожній  групі  діє студентське самоврядування, яке очолює голова ради групи.

2.7. Студентське самоврядування групи складається з комісій:

 • комісія культурно-масової роботи,
 • комісія навчальної роботи,
 • комісія науково-пошукової роботи,
 • комісія виховної роботи,
 • комісія інформаційного забезпечення та реклами,
 • комісія ІТ-технологій,
 • комісія зовнішніх зв’язків,
 • комісія спортивно-оздоровчої роботи,
 • комісія соціальної та волонтерської роботи.

До обов’язків голови голови ради групи належить:

 • доведення до відома студентів інформації, вказівок директора, заступників директора, завідуючих відділень, голів циклових комісій, рішень студентського парламенту коледжу;
 • ознайомлення студентів про зміни у розкладі занять;
 • призначення на кожний день чергового по групі (підгрупі);
 • залучення групи до участі у заходах.

До обов’язків голови науково-пошукової роботи належить:

 • облік відвідувань студентами всіх навчальних занять;
 • здійснення контролю за дотриманням студентами навчальної дисципліни, а також збереження навчального обладнання та інвентарю в приміщенні, де знаходиться група;
 • своєчасна організація розподілу серед студентів підручників і навчальних посібників, які виділені групі.

2.8. У кожній групі ведеться журнал навчальних занять встановленої форми, який зберігається в навчальній частині корпусу №1 та на відділеннях. Перед початком кожної пари журнал видається відповідальному з числа студентів, визначеному наказом директора.

 

ІІІ. Права осіб, які навчаються в коледжі:

 

Студенти коледжу мають право на:

 • вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, встановленому законодавством;
 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою інфраструктурою коледжу у порядку, визначеному законодавством;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності;
 • участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування коледжу, органів студентського самоврядування;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • самостійне (у разі навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (у разі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із закладом, що має бути відображено в договорі про надання освітніх послуг;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час мобільності
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 •  моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік, а для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві), - перерву в теоретичному навчанні не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • оскарження дій органів управління закладу та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників;
 • інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення;

 

ІV. Обов'язки осіб, які навчаються у коледжі

 

Студенти, що навчаються в коледжі, зобов'язані:

 • дотримуватися законодавства України, Положення про коледж, Правил внутрішнього розпорядку коледжу, а також умов договору надання освітніх послуг (за його наявності);
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану; 
 • відвідувати  навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо педагогічного та адміністративно-господарського персоналу коледжу, студентів коледжу;
 • бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів (студентського квитка, залікової книжки, перепустки до гуртожитку, тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчально-виховного процесу;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це куратора або завідуючого відділенням, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами;
 • дотримуватися правил проживання в гуртожитку;
 • у разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію гуртожитку, куратора навчальної групи;
 • у разі нанесення майнових збитків коледжу або майну третіх осіб, за яке коледж несе відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • під час занять студенти зобов'язані: відключати мобільний телефон; входити і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у виняткових випадках; уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників; не розмовляти і не займатися сторонніми справами; виконувати всі вказівки викладача, мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, приладдя;
 • під час занять у кабінетах, лабораторіях і під час практики студент повинен користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими пристроями, які вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки;
 • при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин студент зобов'язаний терміново повідомити про це куратора і Голову ради, вказавши причину пропуску занять. У разі хвороби студент надає медичну довідку, що завіряється у зав медпунктом у термін, не пізнішій 10 днів з моменту видачі довідки. Відсутність на заняттях без виправдувального документа або поважної причини вважається прогулом; у виняткових випадках студент може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою студента або його батьків, підписаною куратором.
 •  виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
 •  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 •  відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 •  дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

        

         У приміщеннях коледжу забороняється:

 

 • голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
 • грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах;
 • розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння в коледжі та на території коледжу;      
 • курити на території коледжу, в т.ч. електронні цигарки, а також прилеглій території (крім спеціально відведених для цього місць);
 • на навчальних заняттях мати при собі включені мобільні телефони;
 • здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
 • приносити на територію коледжу вибухо - та вогненебезпечні речовини;
 • приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття.

 

V. Заохочення студентів

 5.1.  За особливі успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній та громадській роботі коледжу застосовуються такі форми заохочення студента:

 • оголошення подяки;
 • грошову винагороду;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження почесною грамотою.
 • призначення іменних стипендій

5.2.Заохочення надаються директором коледжу за згодою з органами студентського самоврядування.

5.3.Заохочення відзначаються в наказі, доводяться до відома всього колективу коледжу.

Виписка з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

 

 

VІ. Стягнення за порушення трудової і навчальної

дисципліни студентів

 

6.1.Порушення трудової або навчальної дисципліни тягне за собою дисциплінарне стягнення.

 6.2. Дисциплінарне стягнення використовується в разі:

 • систематичних пропусків занять без поважних причин;
 • неналежного ставлення до навчальної, трудової дисципліни, низької успішності, невиконання навчального плану, академічної заборгованості;
 • появи на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • нецензурних висловлювань, брутальної та негативної поведінки;
 • крадіжки майна коледжу та майна, яке належить іншій особі.
 • порушення наказу про заборону куріння на території та в приміщенні коледжу.

6.3. Види дисциплінарних стягнень:

 • зауваження (усне попередження);
 • догана;
 • позбавлення права на отримання стипендії;
 • відрахування з коледжу.

6.4. За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспити, залік, тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (курсова робота / проекти, дипломна робота, навчальні та виробничі практики);
 • відрахування із коледжу; 
 • позбавлення академічної стипендії;

6.5. Студенти, які навчаються за державним замовленням і допускають порушення трудової дисципліни, не виконують навчальний план, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу, Правил проживання у гуртожитку, можуть бути переведені з державної форми навчання на контрактну форму або відраховані з навчального закладу.

6.6. Студентам, які допускають порушення трудової дисципліни, не дотримуються Правил проживання у гуртожитку не надається право на проживання у гуртожитку коледжу.

6.7. Дисциплінарне стягнення накладається директором коледжу.

Адміністрація коледжу має право замість дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд органів студентського самоврядування.

6.8. За кожне порушення трудової і навчальної дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

6.9. При накладанні дисциплінарного стягнення враховується вага здійсненого проступку, обставини, за яких він здійснений, попередня робота і поведінка студента.

 6.10. До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у письмовій формі.

6.11. Розпорядчий документ про застосування стягнення із зазначенням причин надається для ознайомлення студенту під розпис

6.12. Контроль за дотриманням Правил  здійснює керівник підрозділу та студентське самоврядування.    

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО І УХВАЛЕНО

на засіданні

педагогічної ради

протокол № 2

від «31» жовтня  2019 р.

 

РОЗГЛЯНУТО І УХВАЛЕНО

на засіданні

студентського парламенту

протокол №  11

від «14 » листопада 2019 р.

 

    

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ВТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ  КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТЕК БНАУ

                                                                                   /підписано/   Л.П. Лендрик

                                                                                       « 18 »   жовтня     2018 р.                                                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію виховного процесу в ТЕК БНАУ

1. Загальні положення

1.1 Виховна робота у коледжі є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.

        1.2 Виховну роботу в коледжі здійснюють заступники директорів з навчальної та виховної роботи, викладачі, куратори, вихователі гуртожитків, представники органів самоврядування студентів, представники батьківського комітету.

 1.3 Адміністрація коледжу та органи, що здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, документів Міністерства освіти і науки України, документів Міністерства аграрної політики та продовольства України, вимог Статуту  ТЕК БНАУ , даного положення та ін. нормативних документів.

 

2. Нормативно-правова база організації виховної роботи

Виховна робота в коледжі базується на:

1) Конституції України (прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року);

2) Законі України "Про освіту" від 23 березня 1996 року N 100/96-вр (100/96-вр) (зі змінами і доповненнями);

3) Законі України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року N 2984-III (зі змінами і доповненнями);

4) Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття) (896а-93п);

5) Концепції національного виховання студентської молоді (затверджена МОН України 7.07.2009 року, наказ № 636);

6) Наказі Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” ( від 27.04.1999р.);

7) Наказі Президента України "Про додаткові заходи забезпечення розвитку освіти на Україні" (№ 941 від 09.10.2001р.);

8) Наказі Президента «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

9) Наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» (№166 від 04.03.2001р.);

10) Наказі Міністерства освіти та науки України «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» від 29.10.2010 р. № 1023;

11) Наказі Міністерства освіти та науки України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» від 30.12.2010 р. № 1312, рішення колегії головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (протокол №1 від 03.03.2011 р.)

12) Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-20011 роки» (№1594 від 15.11.2006р.);

13) Загальнодержавній програмі  «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

14) Статуті Технолого-економічного коледжу  БНАУ та даного Положення.

На основі даних документів розробляється план виховної роботи навчального закладу.

3. Управління виховною роботою

3.1 Питання про стан і перспективи виховної роботи в коледжі щорічно розглядається педагогічною радою коледжу, яка визначає напрями її розвитку на наступний період.

3.2 Організацію, поточний контроль і координацію виховної роботи в коледжі здійснює заступник директора з виховної роботи, на відділеннях-завідувачі відділеннями.

3.3  Заступник директора з виховної роботи організовує науково-методичну роботу з кураторами академічних груп, поширює передовий досвід організації виховної роботи.

3.4 Завідувачі відділеннями здійснюють загальне керівництво виховною роботою.

3.5. З метою підвищення рівня фахової майстерності кураторів, реалізації завдання у виховному процесі, втілення новітніх навчально-виховних технологій, надання практичної допомоги кураторам в організації виховної роботи створюється циклова комісія  кураторів –  структурний підрозділ внутрішньої системи управління виховним процесом коледжу, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів усіх навчальних груп.

Циклова комісія кураторів створюється для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації кураторів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій з питань психології та педагогіки, удосконалення навчально-виховного процесу.

Голова  циклової комісії кураторів призначається директором коледжу на початку навчального року та несе відповідальність за результативність роботи даної комісії, введення та зміст робочої документації.

3.6. Складовою частиною  системи виховної роботи,  мета якої є  виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для всебічного розвитку особистості молодої людини у навчально-виховному процесі та надання різноманітних психологічних послуг кураторам, викладачам та співробітникам коледжу, створена психологічна служба. Очолює психологічну службу практичний психолог.

Пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби коледжу є:

 1. психологічна просвіта й профілактика;
 2. психологічне консультування студентів, їхніх батьків і педагогічних працівників з питань навчання, виховання, успішної адаптації, соціалізації та ін.;
 3. проведення індивідуальних і групових психодіагностичних процедур серед учасників навчально-виховного процесу, розробка рекомендацій за результатами проведених соціально-психологічних досліджень;
 4. корекційно-відновлювальна та розвивальна робота зі студентами;
 5. організаційно-методична робота;
 6. зв’язки з громадськістю.

У складі психологічної служби коледжу діє студентська соціальна служба (далі ССС).

Проблеми, які вирішує  ССС:

 • Надання інформаційних соціальних послуг студентам ТЕК БНАУ.
 • Здійснення соціального супроводу студентів, які належать до соціально незахищених категорій населення.
 • Виготовлення, видання та розповсюдження інформаційно–рекламної друкованої продукції.
 • Здійснення моніторингу соціальних проблем в студентському середовищі.
 • Допомога  соціальної адаптації студентам, які проживають в гуртожитках.
 • Сприяння соціальній адаптації першокурсників.

 

3.7. Одним із важливих суб’єктів виховного процесу є педагог-організатор, який основну увагу в своїй діяльності приділяє особистості студента, допомагає і підтримує його у саморозвитку, самовихованні, поєднуєуміння викладача-предметника, соціального педагога, практичного психолога, наставника, здатного увійти в референтне середовище студента. Діяльність педагога-організатора передбачає варіативність в залежності від індивідуальних особливостей студента.

Педагог-організатор сприяє:

 • формуванню всебічно розвиненої особистості вихованця;
 •  сприянню саморозвитку особистості кожного студента;
 •  створенню умов для формування життєвих компетенцій студента;
 • організацію і здійсненню позанавчальної роботи з студентами;
 • виявленню впливу різних соціальних чинників на формування студента, нейтралізацію небажаних впливів;
 • стимулюванню ініціативи та самодіяльності студентів, студентського самоврядування;
 •  узгодженню спільних зусиль і вимог адміністрації, викладачів-предметників, батьків, громадськості, позанавчальних закладів;
 • наданню методичної допомоги активу студентів, батькам, представникам громадських організацій.

3.8. Для організації взаємодії студентів, викладачів,батьків у системі "людина-людина”, "людина-організація”, "людина-соціум”, отриманні діагностичних відомостей про студентів коледжу, прогнозуванні процесу виховання із врахуванням найважливіших факторів розвитку особистості, організації заходів превентивного напрямку,захисті прав та інтересів студентської молоді у виховному середовищі, а також з метою соціального захисту студентів, які потрапили у складні життєві обставини в коледжі діє соціальний педагог.

4. Зміст виховання

4.1. Виховання щодо змісту і характеру його здійснення в коледжі не є сталим. В умовах розбудови суверенної і незалежної демократичної України педагогічний колектив закладу розуміє, що центральне місце у виховному процесі займає національне виховання, стратегічними завданнями якого є:

 • освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності;
 • мета національного виховання – виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури – моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культур;
 • національне виховання націлене на формування у студентів національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури.

4.2. Основні компоненти виховної системи в коледжі:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;
 • формування високої мовної культури;
 • формування творчої, працелюбної особистості;
 • забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів студентів, забезпечення умов їх реалізації.

4.3. Принципи виховання.Процес виховання в коледжі ґрунтуються на принципах, які складають певну систему і є важливою її складовою та взаємопов’язані між собою. Їх органічне поєднання виступає запорукою ефективності виховного процесу в коледжі.  

В кожному з нижче наведених принципах висвітлюється певні вимоги, на які потрібно зважати суб’єктам

виховного процесу:

 • народності – єдність загальнолюдських і національних цінностей;
 • демократизації – подолання авторитарного стилю виховання;
 • природовідповідності – спрямований на врахування багатогранної природи людини;
 • гуманізації – створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку кожного студента;
 • неперервності – виховання здійснюється з часу народження і триває впродовж життя;
 • індивідуалізації та диференціації – врахування у навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку студента;
 • єдності виховання і життєдіяльності;
 • послідовності і систематичності – забезпечення впливу на особистість студента з урахуванням іі вікових можливостей і розвитку;
 • культуро відповідності – нерозривний зв'язок виховання з культурними надбанням всього людства і свого народу зокрема.
 • Своєрідними інструментами у системі виховання в коледжі є методи і прийоми: методи формування свідомості і переконань (переконування, приклад, вимога); методи організації діяльності і формування поведінки (вправи і привчання), методи стимулювання та коригування поведінки і діяльності особистості (заохочення, покарання, метод «вибуху»).

 

5. Планування виховної роботи

Для організації ефективної системи виховної роботи в коледжі та з урахуванням вищенаведених змісту, форм, методів, прийомів, принципів та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №240 від 23.06.2000 р. в закладі встановлено таку систему планування:

 • перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу;
 • план виховної роботи коледжу на поточний навчальний рік, затвердженим директором;
 • плани роботи суб’єктів виховного процесу, затвердженим заступником директора з виховної роботи;
 •  плани роботи відділень: план роботи відділення ветеринарної медицини, технологічного, холодильно-технологічного відділень, економічного відділення та відділення інформаційних технологій.
 • плани робіт бібліотеки, практичного психолога, студентського парламенту коледжу, план роботи з військово-патріотичного виховання та підготовки юнаків до служби в Збройних силах України під час вивчення курсу «Захист Вітчизни» .

У процесі планування виховної роботи необхідно врахувати таке:

 • результати виховної роботи, отримані в ході аналізу;
 • виховні та організаційно-педагогічні задачі;
 • матеріали, рекомендації педагогічної та методичної роботи з виховної роботи;
 • передовий досвід міста, навчального закладу;
 • виховний потенціал оточення коледжу;
 • традиції коледжу.

Схема аналізу виховної діяльності коледжу за рік (семестр):

 1. Постановка і досягнення виховної мети, визначеною коледжем.
 2. Виявлення і розв’язання проблем виховного характеру в навчальному році.
 3. Національна спрямованість виховної роботи в коледжі, її результативність.
 4. Запровадження нових форм і методів виховання студентів коледжу, їх ефективність.
 5. Система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними студентами, які мають схильність до правопорушення.
 6. Запровадження інноваційних ідей у виховну роботу.
 7. Аналіз роботи гуртків, клубів, секцій.
 8. Визначення мети і завдань на новий навчальний рік.
 9. Розробка плану роботи виховної роботи на новий навчальний рік.

Рівні управління виховною роботою у коледжі:

Директор коледжу забезпечує підбір і розподіл кадрів, здійснює внутрішньоколеджанський контроль, надає допомогу студентському самоврядування, організовує роботу з педагогічним, батьківським колективами, звітує про роботу свого закладу.

         Заступники директора реалізують управлінські рішення згідно з розподілом обов’язків між працівниками.

         Викладачі-предметники, куратори, вихователі гуртожитків доводять ці рішення до виконання, безпосередньо здійснюють керівництво виховним процесом у студентських колективах.

         Студенти беруть участь у керівництві навчально-виховним процесом, створюють систему студентського самоврядування, вносять пропозиції щодо впорядкування студентського життя

6. Завдання суб’єктів виховної роботи

 Виховна робота в коледжі та на відділеннях полягає в наступному:

 • формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості;
 • проведення професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності;
 • сприяння роботі органів студентського самоврядування коледжу, гуртожитку;
 • безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться у коледжі, на відділеннях, у гуртожитку, на заняттях гуртків; організація роботи кураторів навчальних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх та культурно-виховних заходах у групі);
 • робота з активом навчальних груп, індивідуальна виховна робота зі студентами групи, студентами, які проживають у гуртожитках та ін.

7. Робота куратора академічної групи.

Безпосереднє керівництво виховною роботою у студентських навчальних  групах здійснюють куратори. Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, для проведення індивідуальної та групової виховної роботи, встановлення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм допомоги, здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом, дотримання студентами морально-етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку коледжу. Призначення кураторів здійснюється наказом директора за поданням заступника директора з урахуванням пропозицій завідувачів відділеннями.

Куратором навчальної  групи може педагогічний працівник, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями, може забезпечити позитивну виховну взаємодію зі студентами.

Куратор навчальної групи у своїй роботі підзвітний завідувачу відділенням, заступнику директора з виховної роботи, директору коледжу.

 Функції куратора академічної групи:

 • проведення індивідуальної виховної роботи зі студентами групи, з’ясування стану їх дисципліни та навчання, умов проживання, піклування про студентів та надання їм можливої допомоги у розв’язанні проблем їхньої діяльності, контроль за студентами пільгових категорій;
 • встановлення та підтримання зв’язків із батьками студентів, своєчасне повідомлення батьків про проблеми у студентському житті їх дітей, розв’язання яких потребує їх участі;
 • проведення виховної роботи з формування професійної орієнтованості, громадянської свідомості, національної гідності і патріотизму, засвоєння студентами системи цінностей (загальнолюдських, громадянських, родинних, особистого життя);
 • проведення організаційних та виховних заходів в академічній групі відповідно до планів на рівні коледжу, відділення, курсу, групи;
 • сприяння створенню здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами та педагогічними працівниками, співробітниками коледжу; усвідомленню студентами цінностей та традицій коледжанської освіти, самостійній пізнавальній діяльності, науковій та творчій роботі студентів;
 • прищеплення студентам навичок раціональної самоорганізації життєдіяльності, культури праці та дозвілля;
 • складання плану роботи куратора на навчальний рік, ведення необхідної документації;
 • за невиконання обов’язків куратора та ігнорування індивідуальної роботи зі студентами куратор групи несе відповідальність..

Робота органів студентського самоврядування.

 Основними завданнями органів студентського самоврядування в напрямку виховної роботи є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

- проведення заходів щодо організації студентського дозвілля;

- сприяння розвитку ініціативи і самодіяльності студентів, залучати їх до активної участі у громадському житті (спираючись на діяльність студентських організацій);

- сприяння впровадженню норм здорового способу життя студентів.

 Структура виховної роботи

 • Система коледжанських традиційних заходів.
 • Виховна робота в групах та на відділеннях.
 • Виховна робота органів студентського самоврядування.
 • Виховна робота в гуртожитку.
 • Заняття студентів у гуртках та секціях.
 • Організація суспільно корисної праці.
 • Індивідуальна виховна робота, організація самовиховання.

Очікувані результати:

 1. Сформованість наукового світогляду, прагнення до удосконалення навколишнього середовища.
 2. Розуміння власного «Я» з погляду фізичного і духовного розвитку.
 3. Розумова активність.
 4. Сформованість високих ідеалів.
 5. Почуття обов’язку, національної гідності.
 6. Високий професіоналізм.
 7. Прояв доброти, чуйності, гуманізму, милосердя, великодушності, справедливості.
 8. Почуття відповідальності.
 9. Висока етична культура, совісність.

 

Перелік документації, необхідної для організації виховного процесу в коледжі:

 1. Інструктивно-нормативні документи і матеріали з проблем виховної роботи.
 2. Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання.
 3. Матеріали про підготовку педрад, методичних нарад.
 4. Інформаційно-рекламні матеріали коледжу.
 5. Посадові інструкції суб’єктів виховного процесу.
 6. Накази щодо виховної роботи в коледжі.
 7. Розпорядження стосовно організації виховної діяльності.
 8. Вхідна, вихідна документація.
 9. Внутрішня документація коледжу (пояснювальні, доповідні, службові записки і т.п.).
 10. Планування в коледжі.
 11. Методичні  матеріали щодо організації роботи музеїв коледжу.
 12. Матеріали щодо індивідуальної роботи зі студентами, які потрапили у складні життєві обставини.
 13. Матеріали щодо організації роботи з ветеранами та з Червоним Хрестом.
 14. Результативність виховної роботи.
 15. Методичні матеріали щодо напрямків виховання (національного, екологічного, громадянського, етичного, морального, родинно-сімейного, військово-патріотичного).
 16. Організація роботи в гуртожитках коледжу.
 17. Матеріали по організації студентського самоврядування коледжу.
 18. Матеріали щодо організації роботи з батьками.
 19. Матеріали щодо організації роботи з обдарованими студентами.
 20. Матеріали щодо організації виховної роботи з цикловою комісією кураторів.
 21. Матеріали щодо організації роботи комісії з питань попередження правопорушення.
 22. Матеріали щодо організації роботи Університету «Здоров’я», Правового університету.
 23. Матеріали щодо організації роботи та участі у коледжанський, міських, регіональних та міжнародних конкурсах та заходах.
 24. Матеріали щодо організації роботи театру пластичної драми «Студентська театральна майстерня».
 25.  Газета коледжу «Медіа коледж».

 

Погоджено:

Заступник директора

з виховної роботи                                          /підписано/                Н.М. Єрохіна

 

 

       

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ВСП "ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ"

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВСП ТЕФК БНАУ

 /підписано   / Л.П.Лендрик

                      « 09 »    грудня     2019 р.                      

Положення

про комісію з профілактики та попередження правопорушень

 серед студентів коледжу

(внесено зміни 29.08.2020 протокол №1 засідання педагогічної ради)

 

 1. І. Загальні положення.

  1.1. Комісія з профілактики та попередження правопорушень серед студентів Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету» (далі - Комісія) є постійно діючим органом закладу, який утворюється з метою забезпечення заходів, спрямованих на профілактику правопорушень в середовищі здобувачів освіти, посилення контролю за дотриманням законів здобувачами освіти Статуту закладу, оперативності реагування на скоєні протиправні дії, забезпечення об'єктивності накладання відповідних стягнень за правопорушення, що скоєні здбувачами освіти, які навчаються у закладі.

  1.2. Комісія у своїй діяльності здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції ООН "Про права дитини", чинного законодавства України, Статута навчального закладу, наказів директора закладу та цього Положення.

   

  ІІ. Мета діяльності Комісії.

  2.1. Гуманізація і демократизація освітнього процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці студентів.

  2.2. Формування і розвиток єдиного студентського колективу із здоровим моральним кліматом.

  2.3. Підвищення ефективності виховної роботи зі студентами, розвиток студентського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності студентів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед молоді.

  2.4. Подолання в свідомості окремих студентів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання.

  2.5. Формування у студентів правових понять, які б регулювали їхню поведінку.

  2.6. Вироблення у здобувачів освіти навичок і звичок правомірної поведінки.

  2.7. Протистояння негативним явищам та впливам у студентському середовищі.

   

  ІІІ. Завдання та обов'язки Комісії.

  3.1. Проводити моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед студентської молоді, узагальнювати і аналізувати його результати.

  3.2. Організація профілактичних заходів щодо попередження правопорушень серед осіб, які навчаються у коледжі.

  3.3. Розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та викладачів закладу з громадськістю, покликану здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх.

  3.4. Оперативне інформування середовища здобувачів освіти та колективу закладу про існуючий стан правовиховної роботи та окремі серйозні випадки правопорушень.

  3.5. Внесення пропозицій щодо вдосконалення єдиної та об'єктивної системи критеріїв для оцінки та винесення стягнень.

  3.6. Розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності виховної роботи зі студентами, розвиток громадської активності, самостійності, критичного мислення, відповідальності студентів за свої вчинки, профілактику негативних проявів серед студентської молоді.

  3.7. Забезпечення координованості діяльності всіх підрозділів навчально-виховного процесу, що забезпечують життєдіяльність його учасників.

  3.8. Розглядати персональні справи студентів-правопорушників. Здійснювати контроль за поведінкою здобувачів освіти, які перебувають на внутрішньому обліку в навчальному закладі.

  3.9. Виявляти важковиховуваних студентів та батьків, які не виконують свої обов'язки по вихованню дітей, повідомляти про них до служби у справах неповнолітніх.

  3.10. Запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ здобувачів освіти батьків цих студентів або осіб, які їх замінюють.

  3.11.  Корегувати педагогічні позиції батьків, або осіб які їх замінюють, які ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставити питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.

  3.12. Заслуховувати кураторів про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень у студентському колективі.

  3.13. Проводити індивідуально-виховну роботу із здобувачами освіти, схильними  до девіантної поведінки. Організовувати індивідуальне шефство над такими студентами.

  3.14. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

  3.15. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу, в межах своєї компетенції.

  3.16. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Комісії.

  3.17. Контролювати виконання прийнятих рішень.

  3.18. Аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше 2-х разів на рік.

   

  ІV. Функції Комісії.

  4.1. Діагностична, що реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці здобувачів освіти, з’ясування реального стану освітнього процесу.

  4.2. Координуюча, що зумовлює ефективність взаємозв’язків Комісії та суб’єктів зовнішнього впливу на характер поведінки студентів (освітній заклад, сім’я, ровесники, заклади культури, ЗМІ, регіон та ін.).

  4.3. Творча, що дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних впливів на здобувачів освіти із урахуванням конкретних умов і особистостей.

  4.4. Проєктна, що полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм.

  4.5. Оцінювально-узагальнююча, що забезпечує вибір адекватної системи роботи Комісії на основі аналізу і оцінки наявного стану.

  4.6. Просвітницька, що реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень.

  4.7. Прогностична, що полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на здобувачів освіти із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень моральноправових норм.

  У діяльності Ради з профілактики правопорушень використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів діяльності із здобувачами освіти.

   

  V. Порядок формування складу та роботи Комісії.

  5.1. Комісія з профілактики та попередження правопорушень серед студентів коледжу створюється наказом директора закладу.

  5.2. До складу комісії обов'язково включаються представники органів самоврядування здобувачів освіти .

  5.3. Засідання комісії проводяться у разі виявлення порушень серед здобувачів освіти, на вимогу директора закладу, заступників директора, органів учнівського самоврядування, профспілкової організації закладу.

  5.4. На засідання Комісії запрошується порушник, за рішенням Комісії на її засідання можуть запрошуватись куратори, батьки порушника та інші особи.

  5.5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в її роботі бере участь не менш як половина членів комісії плюс одна особа.

  5.6. Засідання комісії очолює директор коледжу. У випадку відсутності голови Комісії засідання очолює його заступник.

  5.7. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, при наявності кворуму, на засадах об'єктивності, законності, справедливості та неупередженості. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою Комісії (за відсутності голови - його заступником). Протоколи засідань Комісії веде секретар.

  5.8. У разі необхідності з'ясування додаткових обставин та отримання відповідної інформації для остаточного прийняття рішення Комісія здійснює запит у відповідні інстанції.

  5.9. Якщо правопорушення, скоєне здобувачем освіти, має ознаки адміністративного правопорушення або ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, матеріали розгляду Комісії можуть бути спрямовані до відповідного правоохоронного органу.

   

  VІ. Порядок діяльності Комісії.

  6.1. Чисельний та поіменний склад Комісії з профілактики затверджується  наказом директора коледжу на кожен рік.

  6.2. Головою Комісії з профілактики та попередження правопорушень серед студентів обирається директор закладу або його заступник.

  6.3. Періодичність засідань Комісії визначається загальним станом профілактичної роботи в закладі, моральним кліматом у районі навчального закладу, але не менше одного разу на семестр, крім екстрених випадків.

  6.4. Хід засідання Комісії і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради (секретарем).

  6.5. Рішення Комісії приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

  6.6. Робота Комісії планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні комісії і затверджується директором коледжу.

  6.7. Комісія з попередження та профілактики правопорушень серед студентів не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але свою роботу проводить у тісному контакті з нею та іншими правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми та підлітками.

  6.8. При розгляді персональних справ разом із студентами запрошуються куратор та батьки здобувача освіти.

  6.9. Розглядає подання кураторів та практичного психолога про постановку та зняття з внутрішньоколеджанського обліку.

  6.10. Склад Комісії з профілактики та попередження правопорушень серед студентів коледжу:

  6.11.1. Директор коледжу.

  6.11.2. Заступник директора з виховної роботи.

  6.11.3. Завідувачі відділень.

  6.11.4. Практичний психолог, секретар.

  6.11.5. Соціальний педагог.

  6.11.6. Вихователь гуртожитку.

  6.11.7. Голова студентського парламенту коледжу.

  6.11.8. Голова студентської ради гуртожитку.

  6.11.9. Представник від циклової комісії кураторів.

  6.11.10. Представник від батьківського комітету навчального закладу.

   

  VІІ. Дії Комісії.

  7.1. Розглядає правопорушення, що скоєні здобувачами освіти, які навчаються в закладі та своїм рішенням надає їм оцінку.

  7.2. Здійснює розгляд правопорушень на підставі письмових документів та усних пояснень осіб, запрошених на засідання.

  7.3. Готує пропозиції Комісії щодо удосконалення нормативно-правової бази закладу з питань профілактики правопорушень.

   

  VІІІ. Права Комісії.

  8.1. Утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень.

  8.2. Залучати спеціалістів представників закладу для розгляду питань, що належать до її повноважень.

  8.3. Одержувати в установленому порядку від працівників закладу інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань.

  8.4. Подавати на ім'я директора закладу клопотання (подання), стосовно застосування до здобувача освіти - правопорушника певних стягнень.

  8.5. Запрошувати на засідання комісії працівників, батьків та інших осіб.

   

  ІХ. Права та обов’язки Комісії.

  Комісія має право:

  9.1. Давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними.

  9.2. Виносити на обговорення на батьківські збори і збори груп інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх.

  9.3. Клопотати перед відповідними службами щодо вжиття заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо студентів та їх батьків або осіб, які їх замінюють.

   

  Х. Документація Комісії:

  1. Нак