Центр розвитку карєри

Положення

про Центр розвитку кар’єри

студентів і випускників

Технолого - економічного коледжу БНАУ

 

         Центр розвитку кар’єри студентів і випускників - це функціональний структурний підрозділ коледжу, що створюється в межах встановленої чисельності працівників вищого навчального закладу, організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і керується у своїй діяльності цим Положенням.

Метою діяльності Центр розвитку кар’єри є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Основними завданнями Центру розвитку кар’єри є:

 • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
 • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
 • забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку освітніх послуг;
 • інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

 

Напрями діяльності Центру розвитку кар’єри:

 • забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників коледжу у працевлаштуванні за фахом;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;
 • залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;
 • сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;
 • встановлення соціального партнерства з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцям);
 • запровадження системи зворотного зв'язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та коледжем для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • організація участі коледжу у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;
 • вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;
 • організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно - правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

 

Функції Центру розвитку кар’єри:

 • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій керівництву коледжу;
 • співпраця з кадровими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Центр розвитку кар’єри, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Використання мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;
 • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар'єри, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 • надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті вищого навчального закладу;
 • подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про нього та спільний з державною службою зайнятості пошук першого робочого місця;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;
 • планування і координація роботи завідуючих відділеннями щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, інформування про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 • здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у рішенні питань працевлаштування;
 • вирішення питань організації виробничих практик - пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої практики, підтримання зв'язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників;
 • вирішення питань реалізації дуальної освіти - пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними тристоронньої угоди.

 

Повноваження Центру розвитку кар’єри:

 • здійснює свою діяльність у межах діючих законодавчих актів України, у тому числі чинних нормативних документів коледжу;
 • колектив підрозділу має право розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи Центру розвитку кар’єри, відділень з питань працевлаштування студентів та випускників, організації виробничої практики студентів та надавати рекомендації адміністрації коледжу;
 • за завданням керівництва коледжу начальник Центру розвитку кар’єри має право контролювати роботу відділень, предметних (циклових) комісій, питань з організації виробничої практики та працевлаштування.

 

Працівники Центру розвитку кар’єри несуть відповідальність за:

 • неякісне виконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням;
 • невиконання або неналежне виконання обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями;
 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; завдання коледжу матеріальної шкоди;
 • правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

 

Фінансування заходів Центру розвитку кар’єри.

Фінансування заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, Дні кар'єри тощо) здійснюється за рахунок спонсорських надходжень від підприємств, установ та організацій (роботодавців) на підставі розробки кошторису, затвердженого директором коледжу.