Благодійний фонд "Нащадки Юр’єва"

 

Надходження коштів Витрачання коштів

 

«Затверджено»

 

Установчими Зборами

Благодійної організації Благодійний фонд «Нащадки Юр’єва»

Протокол № 1  від «25» вересня 2017р.

 

Статут

Благодійна організація

Благодійний фонд

 «Нащадки Юр’єва»

 

 

м. Біла Церква

 Київська область  2017

 

1. Загальні положення

 1. Благодійна організація Благодійний фонд «Нащадки Юр’єва» (надалі – Фонд), є місцевою благодійною організацією, яка  об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичних осіб незалежно від форм власності та діє на засадах гласності, законності, єдності його членів.
 2. Фонд здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Діяльність Фонду поширюється на територію Київської області.
 4. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має право  від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових  прав, вступати в правові відносини, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському судах.
 5. Фонд має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки з власними реквізитами, символіку, зразки яких затверджуються і реєструються в установленому порядку.
 6. Офіційні назви фонду:
 • українською мовою: Благодійна організація Благодійний фонд «Нащадки Юр’єва»
 • російською мовою: Благотворительная организация Благотворительный фонд «Потомки Юрьева»;
 • англійською мовою: Charitable organization charitable foundation «Descendants Yuryev
 • скорочена назва:  БО БФ «Нащадки Юр’єва»
  1. Місцезнаходження Фонду: 09100 Україна, Київська область, м. Біла Церква,           б-р Михайла Грушевського, б.44, кв.28

 

 1. Мета, завдання та напрямки діяльності Фонду

2.1. Предметом діяльності Фонду є благодійна діяльність в інтересах набувачів благодійної допомоги – фізичних та юридичних осіб, які потребують матеріальну, фінансову, організаційну та іншу благодійну допомогу.

2.2.Основними напрямками благодійної діяльності Фонду є:

 • сприяння практичному       здійсненню      загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних науково-освітніх  програм, розвитку науки і освіти, подання допомоги викладачам, студентам, працівникам коледжу;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
 •  сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
 • подання допомоги талановитій творчій молоді;
 • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури;
 • сприяння відтворенню, реставрації та ремонту споруд і будівель Технолого-економічного коледжу БНАУ, а також матеріально-технічної бази коледжу в цілому;
 • фінансова, матеріальна та інша допомога з метою створення бази для практичної підготовки студентів коледжу, проведення прикладних наукових досліджень, придбання обладнання;
 • з метою поліпшення соціально-побутових умов студентів та викладачів коледжу надання фінансової, матеріальної та іншої допомоги в утриманні гуртожитків та створенні належних умов проживання в них;
 • сприяння здійсненню відпочинку та оздоровленню студентів, викладачів коледжу в межах України та за кордоном;
 • сприяння розвитку всіх видів спорту, пропаганді ролі фізичної культури і спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості;  
 • здійснює підготовку, фінансову підтримку та сприяє проведенню нарад, семінарів, конференцій тощо з питань освіти, науки та культури;
 • надає фінансову допомогу співробітникам і студентам Технолого-економічного коледжу БНАУ в оплаті відряджень , в т.ч. до зарубіжних країн, для навчання, стажування та дослідницької роботи, вивчення досвіду в центрах освіти, культури та науки;
 • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової   інформації,   інформаційної   інфраструктури.

Обмеження діяльності Фонду може встановлюватись тільки Конституцією України та законами України.

2.3. Фонд здійснює свою діяльність у таких формах:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому  утриманню об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

2.4. Відповідно до своїх завдань Фонд:

 • організовує збір благодійних пожертвувань і внесків від фізичних та юридичних осіб України та фізичних та юридичних осіб іноземних держав;
 • визначає порядок використання коштів Фонду і забезпечує контроль за їх цільовим використанням;
 • організовує проведення благодійних заходів (вечорів, аукціонів, ярмарків, рекламно-інформаційних заходів тощо);
 • створює у разі потреби філії, представництва;
 • співпрацює з іншими благодійними фондами, бере участь  у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • займається іншою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

 

3. Права та обовязки Фонду

3.1. Фонд згідно з основними завданнями в установленому  порядку має право:

 • самостійно вирішувати   питання   про   надання   благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
 • утворювати відповідно до законодавства України свої відділення,  філії,  представництва;
 • об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями  зарубіжних  країн;
 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб та міжнародних організацій;
 • постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної  допомоги;
 • відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах   банків;
 • засновувати засоби масової інформації,  займатися видавничою діяльністю;
 • бути членом   інших   благодійних  організацій;
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднань громадян;
 • популяризувати своє ім'я (назву),  символіку;
 • мати інші права згідно з законодавством України.

3.2. Обов’язки Фонду:

 • забезпечити виконання статутних завдань;
 • забезпечити вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність (порядок цього доступу визначається Правлінням Фонду);
 • дотримуватись законодавства;
 • звітувати перед державними органами про свою діяльність у встановленому законом порядку.

 

 1. Благодійна програма

4.1. Благодійна програма  затверджується загальними зборами членів Фонду і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям організації.

4.2. При  реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

 

5. Членство у Фонді, права та обовязки  членів Фонду

5.1. Засновниками (засновником)   Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

Членами (учасниками)  Фонду є засновники та інші фізичні особи та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку та які підтримують цілі та завдання Фонду, зробили грошовий або майновий внесок до Фонду та виявили бажання брати участь у здійсненні його завдань.

5.2. Для вступу до Фонду подається письмова  заява Правлінню  Фонду .

5.3.Заяви про вступ до Фонду розглядаються в місячний термін Правлінням Фонду, який приймає рішення про прийняття до Учасників Фонду або відмовляє заявникові.

Правління Фонду не зобов’язане пояснювати заявникові причини відмови.

5.4. Члени Фонду мають право:

 • брати участь у заходах, що проводить Фонд, обговорювати всі питання що стосуються діяльності Фонду;
 • вносити пропозиції про удосконалення діяльності Фонду, про зміни та доповнення до Статуту Фонду;
 • обирати та бути обраним до керівних органів Фонду;
 • одержувати повну інформацію про діяльність Фонду;
 • приймати участь у визначенні основних напрямків діяльності Фонду;
 • вийти із членів Фонду.

5.5. Члени Фонду зобов’язані:

 • додержуватись вимог Статуту Фонду;
 • сприяти підвищенню авторитету Фонду ;
 • виконувати рішення органів управління Фонду, прийняті в межах їх повноважень;
 • своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов’язаня перед Фондом;
 • утримуватись від дій, що завдають шкоди Фонду.  

5.6. Член Фонду може бути виключений з Фонду, якщо він не бере участі у діяльності Фонду, не виконує обов’язків члена, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Фонду, його фінансовому стану.  Рішення про виключення приймається Загальними зборами членів Фонду.

5.7. Член Фонду може добровільно вийти із складу Фонду, коли він подав заяву (на ім’я Голови Правління  (Президенту) Фонду) про свій вихід із Фонду.

 

6. Кошти та майно Фонду

6.1. У власності Фонду можуть перебувати  рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.     Благодійна організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

6.2. Фонд набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому членами Фонду або державою в порядку, встановленому чинним законодавством України,  пожертвування підприємств, установ, організацій, приватних осіб, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, чи на  інших підставах, які не  заборонено чинним законодавством.

6.3. Майно та кошти Фонду складають:

 • внески засновників (засновника) та інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

     Джерелом формування майна та коштів благодійної організації не можуть бути кредити.

     Майно та кошти благодійної організації не можуть бути предметом застави.

6.4. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів. Кошти використовуються для реалізації завдань, передбачених цим Статутом.

Фонд користується самостійністю в питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 10% від кошторису Фонду в поточному році.  

6.5. Кошти та інше майно Фонду не може перерозподілятись між його Учасниками та використовується  для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

6.6. Право власності Фонду реалізує її вищий Статутний орган управління – Загальні Збори, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутними документами.

Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено Загальними Зборами на створювані ними органи.

6.7. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначених коштів, майна та цінностей.

 

7. Органи управління Фонду та їх компетенція

7.1. Органами управління Фонду є Загальні збори Фонду, Правління, Адміністративно-виконавчий орган та Наглядова Рада.

7.2. Загальні збори членів Фонду.

7.2.1.Вищим органом    управління    Фонду   є колегіальний орган - Загальні збори,  які  скликаються не рідше одного разу на рік для розгляду підсумків діяльності та для визначення завдань та пріоритетних напрямків діяльності Фонду на наступний період. В Загальних  зборах членів Фонду беруть участь усі члени Фонду. Члени Фонду мають право брати участь в Загальних  зборах членів Фонду через своїх представників, повноваження яких підтвердженні відповідно до діючого законодавства. Кожен член має один голос. Загальні збори членів Фонду скликаються  Головою Правління  Фонду або Членом Правління Фонду. Кожен з членів Фонду повідомляється про час і місце проведення та про порядок денний Загальних Зборів членів Фонду не пізніше як за 7 днів до дати проведення. Голова Правління Фонду зобов’язаний скликати позачергові Загальні Збори членів Фонду на вимогу не менш 2/3 членів, або на вимогу Наглядової ради.

До виключної компетенції Зборів членів Фонду належить:

 • затвердження Статуту Фонду;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Фонду;
 • обрання виконавчого, адміністративно-виконавчого та контролюючого органу Фонду;
 • затвердження благодійних програм;
 • визначення основних напрямів діяльності Фонду;
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Фонду;
 • затвердження розмірів вступних та щорічних внесків, що визначаються Правлінням Фонду за поданням Адміністративно-виконавчої дирекції;
 • виключення члена з Фонду.

7.2.2. Загальні збори членів Фонду правомочні при наявності більш ніж 50% членів Фонду. Кожний член Фонду на Загальних зборах членів Фонду має при вирішенні будь-якого з питань порядку денного – один голос.

 1. Рішення Загальних зборів членів Фонду приймаються простою більшістю під час голосування. Якщо на Зборах  присутні менше 50% членів Фонду,  рішення з будь-якого питання на Загальних  зборах членів Фонду не приймається.
 2. Загальні збори членів Фонду можуть у разі необхідності делегувати окремі свої повноваження (в тому числі – повноваження по реалізації права власності на майно та кошти Фонду) Правлінню  або Адміністративно-виконавчому директору Фонду.
 3. Правління Фонду.
  1. В період між Загальними зборами членів Фонду для забезпечення поточної діяльності управління Фондом здійснює Правління, яке є виконавчим органом  Фонду та обирається Загальними зборами з членів Фонду (їх повноважних представників) строком на 3 роки в кількості 3 осіб. Правління  Фонду підзвітне Загальним Зборам.
  2. Правління Фонду здійснює:
 • організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю Фонду в межах своїх повноважень;
 • затвердження правил, процедур, та інших внутрішніх документів Фонду;
 • затвердження річного бюджету Фонду;
 • розпорядження коштами Фонду відповідно до затвердженого Загальними Зборами кошторису;
 • підготовку порядку денного Загальних Зборів, матеріалів та пропозицій з питань, що виносяться на розгляд Зборів;
 • затвердження символіки Фонду, зразка круглої печатки зі своєю назвою, кутового штампу та бланків;
 • вирішує інші питання діяльності Фонду, за винятком тих, які є компетенцією Загальних Зборів.
  1. Правління Фонду очолює Голова Правління, який виконує виконавчі обов’язки по забезпеченню поточної діяльності Фонду. Обирається Загальними Зборами на 3 роки. Для ведення протоколів зборів Правління Фонду обирається секретар.
  2. Голова Правління Фонду:
 • організовує роботу Правління Фонду, веде його засідання, підписує рішення;
 • забезпечує виконання Правлінням Фонду рішень Загальних Зборів;
 • забезпечує виконання рішень Правління;
 • діє без довіреності від імені Фонду;
 • укладає в межах своєї компетенції угоди;
 • розпоряджається коштами Фонду відповідно до затвердженого  кошторису ;
 • вирішує інші питання, що не віднесені до компетенції Правління Фонду, в межах прав, наданих йому за рішенням Загальних Зборів;
 • приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію відділень та представництв Фонду, призначає (звільняє) Голів відділень (Представництв);
 • виносить на розгляд Загальних Зборів питання про виключення (чи прийняття) членів Правління.
  1. Основною формою роботи Правління є засідання, які скликаються Головою Правління або членом Правління не рідше ніж один раз на три  місяці. Засідання Правління є правомочними при наявності не менше 50% затвердженої кількості членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. При рівності голосів вирішальним вважається голос Голови Правління Фонду. Члени Правління мають право на будь-яку самостійну ініціативу щодо діяльності в інтересах Фонду. Член Правління Фонду має право одноособово скликати позачергові Загальні Збори, засідання Правління та виносити на розгляд Загальних Зборів та засідання Правління будь-які питання. Протоколи зборів Правління Фонду підписують Голова Правління та секретар.
 • Адміністративно - виконавчим органом  Фонду є Директор Фонду, який обирається  Загальними зборами  та є підзвітним Правлінню та Загальним зборам Фонду. Директор  Фонду одночасно може очолювати представництво (філію, відділення) Фонду або бути представником Фонду.
  1. Директор Фонду:
 • здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю Фонду в межах своїх повноважень;
 • забезпечує підготовку річного кошторису Фонду, річного звіту та балансу;
 • розпоряджається коштами Фонду відповідно до затвердженого Загальними Зборами кошторису, з урахуванням обмежень, що встановлюються Правлінням Фонду;
 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Правління;
 • укладає в межах своєї компетенції угоди;
 • діє без довіреності від імені Фонду, з питань, які не пов’язані з наданням благодійної допомоги;
 • вирішує інші питання, що не віднесені до компетенції Правління Фонду, в межах прав, наданих йому за рішенням Загальних Зборів;
 • розпоряджається коштами Фонду відповідно до затвердженого  кошторису;
 • вирішує інші питання діяльності Фонду, за виключенням тих, які є компетенцією Загальних Зборів.
  1. Наглядова Рада.
   1.  Контроль за фінансово-господарською діяльністю та за цільовим використання коштів Фонду здійснює Наглядова Рада.
   2.  Наглядова Рада діє на підставі цього Статуту. Склад Наглядової Ради обирається Загальними Зборами з 3 членів строком на 3 роки.
   3.  Наглядова Рада проводить ревізії згідно з планом, що затверджується Загальними зборами, але не рідше 1 разу на рік або з власної ініціативи, і подає звіт зі своїми висновками Загальним Зборам.
   4.  Наглядова Рада складає висновки по річних балансах і звітах. Без висновку Наглядової Ради баланс Фонду не підлягає затвердженню.

 

8. Членські та інші внески

8.1.Кожен Учасник Фонду сплачує щорічні внески у розмірі, порядку та способом, визначеним Загальними Зборами

У випадку несвоєчасної сплати членського внеску, рішенням Загальних зборів члени Фонду мають право припинити його участь у Фонді.

8.2.Особа, яка вирішила увійти до складу учасників Фонду,  повинна внести вступний внесок.

В разі припинення участі або виключення зі складу Учасників Фонду, вступний, щорічний та благодійні внески не повертаються.

8.3.При необхідності створення у Фонді підрозділу для виконання цільової благодійної програми, яка потребує великих коштів, за пропозицією Правління чи Загальних Зборів Фонду, Засновники (Учасники) та благодійники можуть вносити додаткові внески виключно для реалізації цільових благодійних програм, що обумовлені статутними завданнями Фонду.

 

 

9. Міжнародна благодійна діяльність

10.1. Фонд та інші учасники благодійної   діяльності   мають  право  здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до законодавства України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

10.2. Міжнародна благодійна діяльність Фонду здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. Фонд має право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.

 

10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Фонду

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Фонду вносяться Загальними Зборами.

11.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Фонд повідомляє  у десятиденний термін державні органи реєстрації.

 

11. Припинення діяльності Фонду

12.1.Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації.

12.2.Реорганізація Фонду відбувається за рішенням Загальних зборів членів Фонду.

12.3.У випадку реорганізації Фонду його власність, права та обов’язки переходять до його правонаступника. Фонд не може бути реорганізований у юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

12.4. Фонд ліквідується  у випадках:

 • за рішенням Загальних зборів, якщо таке рішення прийнято одностайно;
 • на підставі рішення суду;
 • за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством України.

12.5.Ліквідація Фонду провадиться призначеною ініціатором ліквідації ліквідаційною комісією, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.6.Кошти та майно Фонду після затвердження ліквідаційного балансу не можуть перерозподілятися між членами Фонду, а використовуються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі, або передаються іншим неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавством України за рішенням суду, можуть бути спрямовані в доход держави.

 

12. Інші положення

13.1. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату благодійної організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України.

13.2. Фонд  обліковує  на   окремих   банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

13.3. Фонд сплачує податки, податкові збори та інші необхідні платежі до місцевого та державного бюджету у відповідності до чинного законодавства.

13.4. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства  України.